Mökil­lä kotona

Ran­ta­poh­jas­sa 15.8. Mark­ku Kos­ke­la poh­ti, onko Iil­lä veto­voi­maa. Olen hänen kans­saan täy­sin samaa miel­tä sii­tä, että kyl­lä on, ja kuten sanot­tua vas­taus­kin löy­tyy Iin kun­ta­stra­te­gias­ta: Luon­non­lä­hei­nen Ii – Ympä­ris­tö ker­too tari­naa omaeh­toi­ses­ta elä­män­ta­vas­ta. Iiläi­set saa­vat asua ja teh­dä töi­tä siel­lä mis­sä muut mökkeilevät. 

Var­sin­kin tuo vii­mei­nen osa on se rat­kai­se­va. ”siel­lä mis­sä muut mök­kei­le­vät”. Ja mis­sä he mök­kei­le­vät? Vesis­tö­jen äärel­lä ja maa­seu­dul­la, suu­rin osa kau­em­pa­na kun­ta­kes­kuk­ses­ta. Vuo­den 2021 Mök­ki­ba­ro­met­rin mukaan kes­ki­mää­räi­nen etäi­syys vapaa-ajan asun­nol­ta päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paan on 13,2 km. Ja mat­ka on vuo­sien saa­tos­sa piden­ty­nyt, ei lyhen­ty­nyt. Eli kun­ta­kes­kuk­sen toria­lue ei ole se veto­voi­ma­te­ki­jä, jol­la Ii uusia kun­ta­lai­sia saa houkuteltua.

Voi­sit­te­ko siis hyvät kun­ta­päät­tä­jät hie­man laa­jen­taa näke­myk­siän­ne ulot­tu­maan kau­em­mas kun­ta­kes­kuk­ses­ta. Tämän­het­ki­nen pää­tök­sen­te­ko ja kun­ta­kes­kuk­seen kes­kit­ty­mi­nen rajaa täy­sin pois ne poten­ti­aa­li­set uudet kun­ta­lai­set, jot­ka etsi­vät paik­kaa kodil­le hie­man syr­jem­pää, todel­li­sis­ta mök­ki­mai­se­mis­ta. Ja kuten on vali­tet­ta­vas­ti huo­mat­tu, se myös ajaa kun­ta­lai­sia muut­ta­maan toi­siin, maa­seu­tu­mai­siin kuntiin.

Omas­ta koke­muk­ses­ta­ni voin ker­toa, että nykyi­sel­le pai­kal­le muut­taes­sam­me, ensim­mäi­set 5 vuot­ta tun­sin ole­va­ni mökil­lä, joka iki­nen päi­vä. Ja kun vie­lä etä­työ­haa­veet toteu­tu­vat, niin todel­la­kin asum­me ja teem­me töi­tä siel­lä mis­sä muut mök­kei­le­vät: maa­seu­dul­la, vesis­tön äärel­lä, luon­non rauhassa.

Mök­ki­mai­se­mis­sa kotona

Hei­di Sandberg