Iin kun­nan kunnanhallitukselle

Iin kun­ta­stra­te­gias­sa vuo­sil­le 2018–2025 nos­te­taan esiin yhte­nä pysy­vis­tä arvois­ta toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Iis­sä raken­ne­taan yhdes­sä viih­ty­vyyt­tä ja hyvin­voin­tia sekä var­mis­te­taan asuk­kai­den tur­val­li­nen elä­mä koko elin­kaa­ren ajak­si. Hie­no­ja ja kan­na­tet­ta­via arvo­ja. Lisäk­si kun­ta­stra­te­gias­sa ykkös­pää­mää­räk­si yri­tys­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­sek­si on pää­tet­ty nopeat lii­ken­ne- ja vies­tin­täyh­tey­det. Nelos­tien (Vt 4) kun­nos­tus Iin kun­nan osuu­del­la tulee val­miik­si tule­van vuo­den aika­na. Entis­tä parem­mat liikenneyhteydet… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus