Influens­sa­ro­ko­tuk­siin varat­ta­va aika

Influenssarokotus

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat Oulus­sa maa­nan­tai­na 2. mar­ras­kuu­ta eri toi­mi­pis­teis­sä. Poik­keuk­sel­li­ses­ti roko­tuk­sia ei jär­jes­te­tä koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen jouk­ko­ro­ko­tuk­si­na, vaan roko­tuk­siin on varat­ta­va aika Oulun Oma­hoi­don kaut­ta tai soit­ta­mal­la omaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen. Ajat avau­tu­vat varat­ta­vik­si per­jan­tai­na 30.10. Tar­kem­mat tie­dot roko­tus­pai­kois­ta ja aika­tau­luis­ta päi­vi­te­tään täl­lä vii­kol­la (www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/kausi-influenssarokotukset).

Influens­sa­ro­kot­teen saa­vat mak­sut­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­tö, ras­kaa­na ole­vat nai­set, kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet, alle 7‑vuotiaat lap­set, sai­rau­ten­sa tai hoi­ton­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, vaka­val­le influens­sal­le alt­tii­den hen­ki­löi­den lähi­pii­ri, varus­mies­pal­ve­luk­seen astu­vat mie­het ja vapaa­eh­toi­seen ase­pal­ve­luk­seen astu­vat naiset.

Alle kou­lui­käi­set lap­set roko­te­taan ylei­si­nä roko­tusai­koi­na sekä neu­vo­la­käyn­tien yhtey­des­sä. Aiem­min rokot­ta­ma­ton alle 9‑vuotias lap­si tar­vit­see kak­si annos­ta pis­tet­tä­vää influens­sa­ro­ko­tet­ta. Sil­loin kun on tar­peen antaa toi­nen roko­te, anne­taan aika tois­ta roko­tus­ta var­ten ensim­mäi­sen roko­tus­ker­ran yhteydessä.

2–6‑vuotiaille lap­sil­le roko­te voi­daan antaa nenä­su­mut­tee­na. Nenä­su­mu­te­ro­kot­tei­ta on tar­jol­la rajal­li­nen mää­rä. Nenä­su­mu­te­ro­ko­te anne­taan vain yhden ker­ran, myös sil­loin kun se on lap­sen ensim­mäi­nen influenssarokote.

Rokot­teen voi ottaa myös oma­kus­tan­tei­ses­ti. Myös ris­ki­ryh­miin kuu­lu­ma­ton voi halu­tes­saan ottaa kausi-influens­sa­ro­kot­teen. Täl­löin roko­tet­ta var­ten tulee hank­kia resep­ti, jon­ka saa nopeim­min lähet­tä­mäl­lä vies­tin omaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen tai omal­le ter­veys­a­se­mal­le Oulun Oma­hoi­dos­sa. Yksi hen­ki­lö voi pyy­tää resep­tiä koko per­heel­le, jos vies­tiin lait­taa kaik­kien hen­ki­lö­tun­nuk­set. Myös ajan­va­raus­nu­me­roon voi soit­taa saa­dak­seen resep­tin. Resep­ti on säh­köi­nen ja sen voi näh­dä Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa. Aiem­man vuo­den resep­tin voi myös uusia Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai aptee­kin kautta.

Influens­sa­ro­ko­te antaa suo­jaa influens­saa ja sen jäl­ki­tau­te­ja vas­taan. Se ei suo­jaa fluns­sal­ta eli nuha­kuu­meel­ta. Suu­rin osa rokot­teen otta­neis­ta vält­tyy influens­sal­ta. Jos roko­tet­tu saa influens­san, on tau­ti yleen­sä lie­vem­pi ja toi­pu­mi­nen nopeampaa.