IIK!!-festivaalia vie­te­tään erityisjärjestelyin

Iin työväentalo muuntautuu jälleen IIK!!-festareita varten yöväentaloksi.

Poik­keuk­sel­li­sis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta IIK!!-festivaali jär­jes­te­tään 19. ker­ran lau­an­tai­na 31.10. Iin Yöväen­ta­lol­la. Ylei­sön tur­val­li­suus var­mis­te­taan eri­tyis­jär­jes­te­lyin viran­omais­ten suo­si­tuk­sia nou­dat­taen. Vaik­ka ylei­sö­mää­rä onkin rajat­tu 50 hen­ki­löön per näy­tös, niin laa­dus­ta ei ole tin­git­ty. Yksi­päi­väi­ses­sä ohjel­mis­tos­sa on vii­si toi­nen tois­taan kovem­paa pit­kää elo­ku­vaa ja lyhy­te­lo­ku­va­kil­pai­lu. Ruuh­kan ja kon­tak­tien vält­tä­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man suu­ri osa lipuis­ta pyri­tään myy­mään ennak­koon osoit­tees­sa www.iikfestivaali.fi. Pai­kan pääl­lä myy­dään lip­pu­ja ainoas­taan sii­nä tapauk­ses­sa, että jot­kut näy­tök­set eivät myy ennak­koon loppuun.

Vuo­den 2020 IIK!!-festivaalin myk­käe­lo­ku­va­kon­ser­tis­sa näh­dään todel­li­nen koti­mai­nen kurio­si­teet­ti, Meren kas­vo­jen edes­sä vuo­del­ta 1926. Ohjaa­ja­kä­si­kir­joit­ta­ja Teu­vo Puro sovit­ti saa­ris­to­lais­mil­jöö­seen sijoit­tu­van mys­tee­ri­ta­ri­nan Arvid Mör­nen romaa­nis­ta val­ko­kan­kaal­le vah­voin kau­hue­le­men­tein höys­tet­ty­nä. Elo­ku­van säes­tyk­ses­tä vas­taa Joo­na Hiltunen.

Vuo­si­ker­ta­kau­hu on muu­ten­kin ohjel­mis­tos­sa hyvin edus­tet­tu­na. Fri­day the 13th koh­taa Syvän joen nos­tal­gi­ses­sa met­säs­las­he­ris­sa The Final ter­ror (ohj. Andrew Davis, USA 1983), joka esi­te­tään oikeaop­pi­ses­ti van­hal­ta 35 mil­li­met­rin fil­mi­ko­piol­ta. Har­ry Kume­lin Daugh­ters of dark­ness (Bel­gia 1971) puo­les­taan on hyy­tä­vän eroot­ti­nen tai­de­kau­hun mes­ta­ri­teos, jos­ta näh­dään häi­käi­se­vä tuo­re digirestaurointi.

Uutuuk­sia­kaan ei ole unoh­det­tu. Fes­ti­vaa­lin ava­jai­se­lo­ku­va­na näh­dään folk hor­ror ‑fes­ta­ri­hit­ti vähem­män tun­ne­tus­ta kau­hu­maas­ta Kolum­bias­ta: hui­keis­sa väreis­sä heh­ku­va Luz: The Flower of evil (ohj. Juan Die­go Esco­bar Alza­te, 2019). Lisäk­si pyhäin­päi­vän illan päät­teek­si Yöväen­ta­lol­la esi­te­tään hys­tee­ri­nen epi­so­die­lo­ku­va Sca­re pac­ka­ge (USA 2019), seit­se­män ohjaa­jan hur­mei­nen rak­kau­den­tun­nus­tus kauhuelokuville.

Ilta­päi­vän kil­pai­lu­näy­tök­ses­sä näh­dään seit­se­män uut­ta koti­mais­ta lyhyt­kau­hue­lo­ku­vaa. Tuo­ma­ris­ton valit­se­ma voit­ta­ja pal­ki­taan GoPro HERO ‑video­ka­me­ral­la, jon­ka tar­joa­vat Ran­ta­poh­ja-leh­ti ja IIK!!-festivaali. Myös ylei­sö saa äänes­tää oman suo­sik­kin­sa. Lisäk­si IIK!!-festivaalilla muis­te­taan suo­ma­lais­ta kau­hu­kult­tuu­ria edis­tä­nyt­tä hen­ki­löä tai tahoa vuo­sit­tain jaet­ta­val­la IIKKA-palkinnolla.