Päät­tä­jäl­tä: Poik­keus­ke­sä

Ihmi­sen on hyvä kuu­lua johon­kin. Osa meis­tä kuu­luu peri­män ja ympä­ris­tön tah­dos­ta jouk­koon, joka saa nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti jopa pahek­sun­taa osal­ta kans­saih­mi­siä. Vaik­ka lää­ki­tys oli­si koh­dal­laan saa­tam­me niis­kut­taa ja aivas­tel­la, niin sisäl­lä kuin ulko­na. Koi­vual­ler­gia­oi­reet ker­to­vat meil­le, että kevät on lopuil­laan ja kesä tulee pian.

Kans­saih­mi­set koet­ta­kaa ymmär­tää, jos ihmi­nen aivas­taa, niis­kai­see tai yskäi­see, niin hänel­lä on toden­nä­köi­ses­ti fluns­sa, aller­gia tai ast­ma. Pahim­mil­laan kaik­ki. Koi­vun­sii­te­pö­ly­al­ler­gia ei ole sama asia kuin covid-19 eli koro­na. Koi­vu kuk­kii aikan­sa.

Tänään eläm­me valon aikaa, kesää, poik­keus­ke­sää. Luon­to on lait­ta­nut ihmis­kun­nan poik­keuk­sel­li­seen muu­tok­seen. Tule­vi­na vuo­si­na ja vuo­si­kym­me­ni­nä tul­laan puhu­maan ajas­ta ennen koro­naa, koro­nan aika­na ja koro­nan jäl­keen. Pie­ni näky­mä­tön virus saa ihmis­kun­nan rau­han aika­na tiuk­koi­hin rajoi­tuk­siin. Vas­taa­via on totut­tu käyt­tä­mään sota-aikoi­na. Rajoi­tus­ten mää­rä ja taso vaih­te­le­vat eri mais­sa. Pää­sään­tö on, että ihmi­sis­tä pitää huo­leh­tia oli koro­naa tai ei.

Vas­taa­vas­ti koro­nas­ta joh­tu­va tiuk­ka rajoi­tus­lin­ja aiheut­taa ongel­mia lähes kai­kil­la talou­den alueil­la. On surul­lis­ta, jos kes­kus­te­lu jos­sain vai­hees­sa kään­tyy ainoas­taan koro­nan talous­vai­ku­tuk­siin. Käy­te­tyt toi­met ovat olleet saman­suun­tai­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti ja nii­den pyr­ki­mys on ollut hoi­taa sai­ras­tu­nei­ta, ehkäis­tä koro­nan leviä­mis­tä ja lopul­ta pääs­tä koro­nas­ta eroon, aina­kin osit­tain.

Poik­keus­ke­säs­tä riit­tää puhet­ta nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Koro­na-ajas­ta ker­to­vaa pää­ta­loa odo­tel­les­sa. Hyvää kesää!

Ris­to Säk­ki­nen, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, SDP

– Ihmi­sen on hyvä kat­soa men­nee­seen, jot­ta voi tui­jot­taa tule­vaan. En muis­ta neu­vo­jaa, lie­kö väliä.