Päät­tä­jäl­tä: Tasa-arvos­ta ja sopi­mi­ses­ta

Maam­me on ollut tasa-arvon mal­li­maa maa­il­mas­sa. Täs­tä par­hai­ta esi­merk­ke­jä ovat esi­mer­kik­si yhte­näi­nen perus­o­pe­tus kai­kil­le ja suku­puo­les­ta riip­pu­ma­ton vaa­li­kel­poi­suus ja äänioi­keus. Nämä puut­tu­vat yhä monis­ta mais­ta.

Yllät­täen on Suo­mes­sa nous­sut tasa-arvoa hor­jut­ta­vaa mie­li­pi­det­tä. His­to­ria tulee todis­ta­maan, miten kulu­van 2010-luvun hal­li­tuk­set vaa­ran­si­vat, ken­ties tuho­si­vat maa­il­man­laa­jui­ses­ti kehu­tun perus- ja amma­til­li­sen ope­tuk­sen. Sääs­tö­opit haet­tiin his­to­rias­ta vai onko niin, että Höl­mö­lä on vie­lä­kin ole­mas­sa. Vää­rän­lai­nen nuu­kuus rat­kai­see huo­nos­ti tasa-arvoon ja yhden­ver­tai­suu­teen liit­ty­viä asioi­ta. Ilman sijoit­ta­mis­ta tasa-arvoi­seen kou­lu­tuk­seen, oli­sim­me huo­mat­ta­vas­ti kehit­ty­mät­tö­mäm­pi ja köy­hem­pi maa. Me tar­vit­sem­me toi­mia sekä val­tion että kau­pun­kien ja kun­tien tahol­ta, jot­ka vie­vät koh­ti parem­paa. Kur­jis­ta­mal­la ope­tuk­sen mää­rää hävi­täm­me laa­dun ja tulok­sel­li­suu­den. Tämä ei saa olla tavoi­te. Suo­men isku­lause voi­si olla: ” Tasa-arvo on, pysyy ja para­nee.”

Tasa-arvoon liit­tyy luot­ta­mus ja sopi­mi­nen. Mikään edel­lä mai­ni­tuis­ta ei ole itses­tään syn­ty­vää ja ala­ti ole­vaa. Sano­taan, että luot­ta­mus ansai­taan. Kan­sa­lais­ten luot­ta­mus lakiin ja oikeu­teen poh­jaa lakien ja ase­tus­ten tas­a­puo­li­suu­teen sekä oikeu­den­mu­kai­suu­teen. Jos lain­sää­tä­jä alkaa rik­koa tas­a­puo­li­suut­ta ja oikeu­den­mu­kai­suut­ta ollaan pahas­ti har­ha­po­luil­la.

Hel­mi­kuus­sa 2016 sovit­tiin kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­mus eli kiky rau­hoit­tamaan ja työ­mark­ki­na­ti­lan­net­ta. Ole­tus oli, että sovi­tus­ta pide­tään kiin­ni. Sipi­län hal­li­tus ei ole kyen­nyt pysy­mään sovi­tus­sa. Työt­tö­myys­tur­vaa on jo lei­kat­tu hal­li­tuk­sen pää­tök­sil­lä. Kikys­sä kir­jat­tiin, että työ­lain­sää­dän­töä val­mis­tel­laan hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen toi­mes­ta kol­mi­kan­tai­ses­ti. Näin ei ole ns. irti­sa­no­mis­lain osal­ta tapah­tu­nut. On sel­vää, että yri­tyk­sen koko ei saa eriar­vois­taa työn­te­ki­jöi­tä tasa-arvoi­ses­sa lain­sää­dän­nös­sä. Maam­me hal­li­tus vaa­ran­taa huo­nol­la esi­mer­kil­lään maam­me par­haim­man voi­man, kyvyn sopia.

Vii­sas äly­ää ja osaa sopia. Pitä­kääm­me sovi­tus­ta kiin­ni.

Ris­to Säk­ki­nen
Iin kun­nan­val­tuus­ton
3. vara­pu­heen­joh­ta­ja
SDP