Päät­tä­jäl­tä: Pro­sent­ti kylille

Pek­ka Kainua.

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut jät­ti­vät vas­ti­kään talous­ar­vio­aloit­tei­ta. Niis­sä teh­dään esi­tyk­siä vuo­den 2023 talous­ar­vioon. Nyt näi­tä koo­taan yhteen ja las­ke­taan kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sia hallintokunnissa.

Pro­ses­si jat­kuu syk­syl­lä, jol­loin val­tuu­te­tuil­la on mah­dol­li­suus teh­dä tar­vit­taes­sa lisää aloit­tei­ta. Lop­pu­vuo­des­ta käy­dään kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja lopul­ta val­tuus­tos­sa nämä läpi ja teh­dään lopul­li­nen pää­tös budjetista.

Oulus­sa teh­dään pal­jon inves­toin­te­ja. Eri­tyi­ses­ti uudet, kas­va­vat kau­pun­gin­osat tar­vit­se­vat uusia pal­ve­lui­ta ja kun­nal­lis­tek­niik­kaa. Uusia, jopa yli 40 mil­joo­nan euron kou­lu­ja suun­ni­tel­laan, pyö­rä­baa­no­ja raken­ne­taan, kir­jas­to­ja ja kult­tuu­ri­lai­tok­sia kor­ja­taan sekä urhei­lu- ja lii­kun­ta­paik­ko­ja lisätään.

Jul­ki­sis­sa raken­nus­hank­keis­sa sovel­le­taan myös niin sanot­tua pro­sent­ti­tai­de­pe­ri­aa­tet­ta, eli vara­taan erik­seen tiet­ty raha­sum­ma raken­nus­koh­teen tai­de­teok­siin. Voi kysyä, tar­vit­tai­siin­ko nyt kes­kus­tan mas­sii­vi­siin raken­nus­hank­kei­siin pro­sent­ti­tai­de­pe­ri­aat­teen sijas­ta ”pro­sent­ti kylil­le” ‑peri­aa­tet­ta?

Tääl­lä maa­seu­dun ja kylien Oulus­sa ei voi vält­tyä kysy­myk­sel­tä, että mis­sä ovat tän­ne koh­dis­tu­vat inves­toin­nit. En halua olla lisää­mäs­sä lai­ta­kau­pun­ki vs kan­ta­kau­pun­ki vas­tak­kai­na­set­te­lua, emme­kä me tar­vit­se kym­me­nien mil­joo­nien monu­ment­te­ja. Mut­ta monien koke­mus on ollut, että pal­ve­lut ovat vähen­ty­neet omal­la alueella.

Kau­pun­gin mit­ta­kaa­vas­sa hyvin pie­nil­lä asioil­la voi­tai­siin lisä­tä yhteen­kuu­lu­vuut­ta ja asuk­kai­den hyvin­voin­tia. Tut­ta­va­ni näyt­ti kuvan lii­ken­teen­ja­ka­jas­sa ole­vas­ta rik­ki­näi­ses­tä pui­ses­ta kuk­ka­laa­ti­kos­ta Yli-Iis­tä. Kuu­lem­ma itse ei saa sii­hen lait­taa istu­tuk­sia, uusia kuk­kia ja laa­tik­koa ei tul­lut, ja pois­kaan sitä ei oltu vie­ty. Eikö asuk­kai­den tal­kooin­toa kan­nat­tai­si hyö­dyn­tää, jos sitä on? Tar­vit­tai­siin lisää tun­net­ta, että tämä on yhtei­nen kau­pun­ki, jos­sa kaik­kien ään­tä kuun­nel­laan. Näkee­kö vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin Kie­rik­ki­kes­kuk­seen tule­va turis­ti rik­ki­näi­sen kuk­ka­laa­ti­kon vai hyvin hoi­de­tut ja elin­voi­mai­set kylät?

Teim­me talous­ar­vio­aloit­teet Yli­kii­min­gin uudes­ta uima­ran­nas­ta, itäi­sen alu­een per­he­pal­ve­lui­den ja päi­vä­hoi­to­ti­lan­teen paran­ta­mi­ses­ta sekä fris­bee­gol­fra­dan raken­ta­mi­ses­ta. Kaik­ki nämä ovat nous­seet kun­ta­lais­ten vah­vois­ta tar­peis­ta ja esityksistä.

Pek­ka Kai­nua, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Yli­kii­min­ki, Keskusta