Päät­tä­jäl­tä: Maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set tiedettävä

Ympä­ri vuo­den kiis­tel­lään sii­tä, mitä mikä­kin saa mak­saa: kor­ja­ta­ko home­kou­lu vai raken­taa­ko uusi? Tai miten sääs­täi­sim­me var­hais­kas­va­tuk­ses­ta, van­hus- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta? Näis­tä kes­kus­te­lem­me koko ajan, mut­ta maa­han­muut­to tun­tuu saa­van mak­saa mitä tahan­sa. Tie­däm­me tasan tark­kaan, mitä uuden kou­lun raken­ta­mi­nen mak­saa, tai min­kä ver­ran van­hus­pal­ve­lut kus­tan­ta­vat, ja kai­kes­sa näis­sä sääs­te­tään niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Mitä sit­ten tulee… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus