Päät­tä­jäl­tä: Luot­ta­mus luo turvallisuutta

Lauri Nikula.

Lau­ri Nikula.

Ylen A‑studiossa kes­kus­tel­tiin 12.4 Venä­jän Suo­meen koh­dis­ta­mis­ta vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sis­tä ja pro­pa­gan­das­ta. Asian­tun­ti­joi­na kuul­tiin tut­ki­ja­toh­to­ri Pek­ka Kal­lio­nie­meä Tam­pe­reen yli­opis­tos­ta ja soti­las­pro­fes­so­ri Aki-Mau­ri Huh­tis­ta Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Kes­kus­te­lus­sa tuli hyvin esil­le Venä­jän pro­pa­gan­dan tavoi­te naker­taa suo­ma­lais­ten luot­ta­mus­ta viran­omai­siin, tut­ki­joi­hin, demo­kra­ti­aan, val­ta­me­di­aan ja yleen­sä suo­ma­lai­sen luot­ta­musyh­teis­kun­nan kivi­jal­koi­na ole­viin eri instituutioihin.

Suo­ma­lai­sen luot­ta­musyh­teis­kun­nan rapaut­ta­mi­nen ei ole vii­me vuo­si­na ollut yksis­tään Venä­jän pyr­ki­myk­se­nä. Eri­lai­set vale- tai ”vaih­toeh­toi­set” mediat, sii­nä mis­sä polii­ti­kot ja jopa jot­kut puo­lu­eet­kin, ovat läh­te­neet tähän leik­kiin mukaan. On teh­ty vaa­li­vi­deoi­ta, jois­sa Suo­mi esi­te­tään mätä­nä yhteis­kun­ta­na, jos­sa kehen­kään tai mihin­kään ei voi luot­taa. Kan­saa on jaet­tu hyviin ja huo­noi­hin, sekä raken­net­tu vaa­li­työ­tä vah­vas­ti vihol­lis­ku­vien kaut­ta. On hyö­kät­ty jul­ki­suu­des­sa opet­ta­jien ja kou­lu­jen teke­mää työ­tä vas­taan, on hor­ju­tet­tu luot­ta­mus­ta tut­ki­joi­den, tie­teen ja kor­kea­kou­lu­tuk­sen riippumattomuuteen.

Puheet poliit­ti­ses­ta polii­sis­ta ja polii­sin suo­ra­nai­nen pilk­kaa­mi­nen on val­jas­tet­tu val­lan­ta­voit­te­lun välineeksi.

Huo­li täl­lai­ses­ta yhteis­kun­ta­rau­han ja luot­ta­muk­sen tie­toi­ses­ta hor­jut­ta­mi­ses­ta oli yksi tär­keim­mis­tä syis­tä, mik­si läh­din mukaan poli­tiik­kaan. Halusin, ja haluan edel­leen, par­haa­ni mukaan raken­taa suo­ma­lais­ta luot­ta­musyh­teis­kun­taa. Luot­ta­mus on yksi tär­keim­mis­tä arvois­ta, joi­den perus­tal­le hyvä ja tur­val­li­nen yhteis­kun­ta rakentuu.

Luot­ta­musyh­teis­kun­nan mer­ki­tys koko­nais­tur­val­li­suu­del­le on kir­kas­tu­nut minul­le vii­meis­tään­kin 15 vuo­den moni­puo­li­sen polii­si­ko­ke­muk­sen kaut­ta. Suo­mes­sa on väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na ver­rat­tain vähän polii­se­ja ja mui­ta tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sia, mut­ta rikos­ti­las­tom­me ja sisäi­sen tur­val­li­suu­den taso kes­tää ver­tai­lun eri mai­hin. Tämä selit­tyy mie­les­tä­ni sil­lä, että kan­sa­lai­set luot­ta­vat viran­omai­siin ja eri viran­omai­set toi­siin­sa. Esi­mer­kik­si polii­si tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä kou­lu­jen, nuo­ri­so­toi­men, ter­vey­den­hoi­don, puo­lus­tus­vi­ran­omai­sen, sosi­aa­li­toi­men, van­kein­hoi­don, pelas­tus­toi­men, las­ten­suo­je­lun ja vaik­ka­pa kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kans­sa. Luot­ta­mus tuot­taa tur­val­li­suut­ta pie­nem­mil­lä­kin resursseilla.

Luot­ta­musyh­teis­kun­ta aut­taa mei­tä pär­jää­mään nor­maa­lio­lois­sa, mut­ta poik­keus­o­lois­sa sen arvo nousee aivan eri­tyi­sen suu­rek­si. Suo­men toden­nä­köi­nen liit­ty­mi­nen soti­las­liit­to natoon, jol­le itse­kin annan vah­van tuke­ni, aiheut­ta­nee Venä­jän tahol­ta kove­ne­vaa reto­riik­kaa ja monen­lais­ta hybridivaikuttamista.

Pide­tään siis päät kyl­mä­nä ja luo­te­taan maam­me viran­omai­siin, asian­tun­ti­joi­hin, tut­ki­joi­hin, val­ta­me­di­aan ja toi­siim­me. Ei anne­ta Venä­jän tai kenen­kään muun­kaan lyö­dä kii­laa välil­lem­me, vaik­ka edus­tai­sim­me poliit­ti­sen kar­tan ääri­lai­to­ja. Luot­ta­muk­sel­le on nyt kysyntää.

Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­val­tuu­tet­tu, vara­kan­san­edus­ta­ja, Keskusta