Päät­tä­jäl­tä: Koh­tuu­hin­tai­nen säh­kö kuu­luu jokaiselle

Pek­ka Aittakumpu.

Maa­il­ma on muut­tu­nut vajaan vuo­den aika­na mel­koi­ses­ti. Venä­jän oikeu­de­ton hyök­käys Ukrai­naan on vai­kut­ta­nut meil­lä Suo­mes­sa monin tavoin. Hin­to­jen nousu koet­te­lee kaik­kia suo­ma­lai­sia ja eri­tyi­ses­ti pienituloisia.

Kipeim­piä asioi­ta kulu­van tal­ven aika­na on ollut säh­kön lii­an kor­kea hin­ta. Leu­to tal­vi ja säh­kön sääs­tä­mi­nen ovat aut­ta­neet sii­nä, että säh­köä on tähän asti Suo­mes­sa riittänyt.

Suo­men tilan­ne on ver­rat­tain hyvä moniin mui­hin Euroo­pan mai­hin ver­rat­tu­na, sil­lä ener­giao­ma­va­rai­suut­ta on vah­vis­tet­tu vuo­sien ajan. Taka­vuo­si­na Kes­kus­tal­le nau­res­kel­tiin ”risu­pa­ke­teis­ta”, mut­ta nyt useim­mil­le on tul­lut sel­väk­si koti­mai­sen uusiu­tu­van ener­gian arvo ja merkitys.

Suo­men tulee jat­kaa varau­tu­mis­ta ja pyr­kiä yhä vah­vem­paan oma­va­rai­suu­teen niin ener­gian kuin ruo­an osal­ta. Myös tur­ve kan­nat­taa pitää muka­na, sil­lä se on koti­mai­nen, hitaas­ti uusiu­tu­va ja hyvin toi­mi­tus­var­ma ener­gian läh­de. Tule­vai­suut­ta ovat lähie­ner­gi­aa hyö­dyn­tä­vät ener­giayh­tei­söt, jot­ka vah­vis­ta­vat pai­kal­li­suut­ta ja huoltovarmuutta.

Säh­kön hin­nat ovat nous­seet niin rajus­ti, että val­tion tuki yri­tyk­sil­le, maa­ta­lou­del­le ja kan­sa­lai­sil­le on vält­tä­mä­tön­tä. Samal­la on jat­ket­ta­va töi­tä Euroo­pan unio­nis­sa säh­kö­mark­ki­nan kor­jaa­mi­sek­si. Ei ole oikein, jos koko Euroop­pa kär­sii vaik­ka­pa joi­den­kin EU:n jäsen­mai­den maakaasuriippuvuudesta.

Hal­li­tus on nyt teh­nyt esi­tyk­sen ker­ta­kor­vauk­ses­ta, joka vähen­tää suo­raan ja ilman hake­mus­ta säh­kön hin­taa nel­jän kuu­kau­den ajal­ta. Vähen­nyk­sen saa, jos säh­kön hin­ta sopi­muk­sen mukaan on vähin­tään 10 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta tai säh­kön hin­ta perus­tuu pörssihintaan.

Uusi mal­li ei vai­ku­ta aiem­min pää­tet­tyi­hin säh­kön arvon­li­sä­ve­ron alen­nuk­seen, vero­tuk­sen säh­kö­vä­hen­nyk­seen tai Kelan säh­kö­tu­keen. Se täy­den­tää näi­tä mui­ta väliai­kai­sia tuki­muo­to­ja. Esi­tys on lausun­to­kier­rok­sel­la 22. tam­mi­kuu­ta asti, ja sik­si yksi­tyis­koh­dat voi­vat vie­lä tar­ken­tua. On tär­ke­ää, että tuki koh­den­ne­taan oikein.

Maa­ta­lou­del­le on vii­mein tulos­sa kes­kus­tan aja­ma oma säh­kö- ja lan­noi­te­tu­ki. Tämä on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jot­ta ruo­an saa­ta­vuus tur­va­taan. Säh­köyh­tiöi­den yli­suu­ril­le voi­toil­le taas tulee väliai­kai­nen lisä­ve­ro, jon­ka tuo­toil­la voi­daan rahoit­taa edel­lä mai­nit­tu­ja tukimuotoja.

Säh­kön saa­ta­vuus ja koh­tuul­li­nen hin­ta ovat perus­asioi­ta, jot­ka pitää taa­ta jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Krii­sit ovat ikä­viä, mut­ta usein ne myös opet­ta­vat jota­kin. Oma­va­rai­suus ja huol­to­var­muus näyt­tä­vät nyt ole­van mui­den­kin kuin vain Kes­kus­tan huo­le­na. Hyvä niin.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu, kan­san­edus­ta­ja, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Keskusta