Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­toa­ree­nan paluu

Tei­jo Liedes.

Kesä on ollut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ilmei­sen hyvä niin luon­non kuin ihmis­ten kanal­ta. Nur­mik­koa ei ole juu­ri tar­vin­nut kas­tel­la, ja mar­ja­sa­to aina­kin puu­tar­has­ta on ollut hyvä. Muun sadon­kor­juun aika ei ole vie­lä, mut­ta kovin­kaan huo­no­ja ennus­tei­ta en ole nähnyt.

Kaik­ki kas­vaa ja kukois­taa. Mik­si siis pitäi­si olla huo­lis­saan luon­nos­ta ja ilmastosta?

Syy sel­vi­ää, kun kat­soo hie­man­kin tilan­net­ta muu­al­la maa­il­mas­sa. Väli­me­ren alu­eel­la, Kana­das­sa, Havai­jil­la ja sekä Poh­jois-Afri­kas­sa että Ete­lä-Ame­ri­kas­sa ym. maa­il­mas­sa ele­tään kata­stro­fi­tun­nel­mis­sa kui­vuu­den, hel­tei­den ja rank­ka­sa­tei­den ja tul­vien kes­kel­lä. Ei ole syy­tä uskoa, että tääl­lä Suo­mes­sa voi­sim­me elää kovin­kaan pit­kään tur­vas­sa näil­tä sää­il­miöil­tä ja luon­to­ka­dol­ta. Eten­kin met­sä­la­jis­toa uha­na­lais­tuu Suo­mes­sa­kin jat­ku­vas­ti enem­män ja enemmän.

Sik­si on tär­ke­ää, että me puhum­me, kes­kus­te­lem­me ja ymmär­räm­me toi­siam­me ja maa­il­maa ympä­ril­läm­me aina vain parem­min ja saam­me tie­teen toden­ta­maa tie­toa sii­tä, mitä maa­il­mas­sa tapah­tuu juu­ri nyt, ja ennus­teen sii­tä, mitä tapah­tuu tule­vai­suu­des­sa. Vain siten voim­me varau­tua sii­hen, mikä mei­tä odottaa.

Sik­si on tär­ke­ää jär­jes­tää Ilmas­toA­ree­nan kal­tai­sia tapah­tu­mia, jois­sa ihmi­set voi­vat tava­ta toi­si­aan ja kes­kus­tel­la kas­vok­kain. Sil­loin kes­kus­te­lu on avoin­ta ja reilua.

Tämän todis­ti 25.08.2023 Iis­sä Kar­hun lei­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­ty Ilmas­toA­ree­na-tapah­tu­ma. Asian­tun­ti­jat ava­si­vat met­sä- ja maa­ta­lou­den näkö­kul­mas­ta sitä, miten mei­dän pitäi­si rat­kais­ta ilmas­ton­muu­tok­sen myö­tä syn­ty­viä ongelmia.

Iiläi­set päät­tä­jät kes­kus­te­li­vat sii­tä, miten kun­ta voi ja kun­nan pitää toi­mia, kun luon­non­lä­hei­syys ja luon­toar­vot ovat nous­seet kun­ta­stra­te­gias­sa­kin yhdek­si nel­jäs­tä kär­jes­tä. Asian­tun­ti­joi­ta oli pai­kal­la vas­taa­mas­sa sekä kier­to­ta­lout­ta että ylei­sem­min­kin luon­toa kos­ke­viin yleisökysymyksiin.

Kes­kus­te­lu­ja lei­ma­si asial­li­suus ja yllät­tä­vä­kin yksi­tuu­mai­suus: enää ei kiis­tel­lä sii­tä, läm­pe­nee­kö ilmas­to ja köyh­tyy­kö luon­to, vaan nyt kes­kus­tel­laan sii­tä, mitä mei­dän pitäi­si teh­dä. Rat­kai­su­ja me tar­vit­sem­me kipeäs­ti nyt ja tässä.

Ilmas­toA­ree­na osoit­ti tar­peel­li­suu­ten­sa ja saam­me toi­vot­ta­vas­ti ensi vuon­na enem­män resurs­sia tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen. Sii­tä, mil­lai­nen ensi vuo­den Ilmas­toA­ree­nan halu­taan ole­van, on syy­tä käyn­nis­tää kes­kus­te­lu piak­koin. Halu­taan­ko ja saa­daan­ko mukaan myös mui­ta taho­ja kuin kun­ta, esim. yri­tyk­siä, jär­jes­tö­jä, puo­luei­ta ja niin edel­leen? Kenel­lä kai­kil­la on tar­vet­ta osoit­taa vas­tuul­li­suu­ta ja huo­leh­tia sii­tä, että emme ajau­du ympäristökriisiin?

Suo­men luon­non päi­vä­nä 26.08.2023

Tei­jo Lie­des, kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Vasemmistoliitto