Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lun eteneminen

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lu ete­nee riva­kas­ti. Hyvin­voin­tia­lu­een val­tuus­to on hyväk­sy­nyt tou­ko­kuus­sa tär­keän asia­kir­jan, hyvin­voin­tia­lue­stra­te­gian 2023–2025, jos­sa mää­ri­tel­lään maa­kun­nan asuk­kai­den hyvin­voin­nin edis­tä­mis­tä, pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä ja tuot­ta­mis­ta kos­ke­vat stra­te­gi­set peri­aat­teet, pal­ve­lu­ta­voit­teet, omis­ta­ja- ja hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka sekä asuk­kai­den osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa val­mis­tel­laan par­hail­laan viran­hal­ti­joi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toi­mes­ta. Suun­ni­tel­mas­sa kuva­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den osal­ta mm. pal­ve­lu­verk­koon, jär­jes­tä­mis­ta­paan sekä pal­ve­lu­kri­tee­rei­hin liit­ty­vät peri­aat­teet ja toi­men­pi­teet. Väes­tö­ryh­mis­tä on tun­nis­tet­tu lap­set, nuo­ret ja per­heet, työi­käi­set, ikäih­mi­set, vam­mais­asiak­kaat, päih­de- ja mie­len­ter­veys­asiak­kaat, pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät ja maa­han­muut­ta­jat. Tavoit­tee­na on hyväk­syä jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma alue­val­tuus­tos­sa loka­kuus­sa 2022. Em. asia­kir­jat ovat perus­ta­na kai­kel­le käy­tän­nön työl­le, joka edis­tää alu­een väes­tön hyvinvointia. 

Ikäih­mis­ten pal­ve­lut ovat eri­tyi­nen kehit­tä­mis­koh­de, kos­ka hei­dän mää­rän­sä tulee mer­kit­tä­väs­ti kas­va­maan. Nordregio/ Nord Sta­tis­ticin ennus­teen mukaan 65-vuo­tiai­den ja van­hem­pien osuus väes­tös­tä kas­vaa Poh­jois­mais­sa 20 pro­sen­tis­ta 26 pro­sent­tiin vuo­si­na 2020–2060. Yli 80- vuo­tiai­den osuus väes­tös­tä kas­vaa nel­jäs­tä kah­dek­saan pro­sent­tiin. Tut­ki­mus­ten mukaan suo­ma­lai­set ikäih­mi­set ovat yhtä pit­käi­käi­siä, mut­ta sel­väs­ti sai­raam­pia kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa. Hyvin­voin­tia­lueil­la tulee panos­taa entis­tä enem­män sai­ras­ta­vuus­ris­kien ehkäi­syyn ikään­ty­mi­sen kyn­nyk­sel­lä ja toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­seen ikäih­mis­ten koti­hoi­dos­sa ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sis­sa pal­ve­luis­sa. Ennal­ta ehkäi­se­viä toi­min­ta­ta­po­ja ovat mm. elin­ta­poi­hin vai­kut­ta­mi­nen, senio­ri­neu­vo­la­toi­min­ta, var­hai­nen hoi­to, etsi­vä van­hus­työ, koti­kun­tou­tus ja aktii­vi­nen avun tar­joa­mi­nen. Kun ihmi­nen tar­vit­see tukea ja neu­von­taa, hänen tie­dos­saan pitää yksi paik­ka, johon ottaa yhteyt­tä. Ensiar­voi­sen tär­kei­tä sote­uu­dis­tuk­ses­sa ovat pal­ve­lu­neu­von­ta- ja ohjaus sekä pal­ve­lu­tar­peen arviointi.

Tänään on juhan­nuk­sen aato­naat­to ja kes­ki­ke­sä kau­neim­mil­laan. Toi­vo­tan kai­kil­le Ran­ta­poh­jan luki­joil­le ren­tout­ta­vaa vapaa­ta, naut­ti­kaa kesästä!

Anne­li Näp­pä, Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Kes­kus­ta, Oulun hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen, Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue­hal­li­tuk­sen jäsen