Päät­tä­jäl­tä: Hal­li­tus takaa itse työrauhansa

Lau­ri Nikula.

Uuden kovan lin­jan oikeis­to­hal­li­tuk­sen alku­tai­val on ollut räm­pi­mis­tä kohus­ta toi­seen ja meno näyt­tää vain jat­ku­van. Ulko­mail­le saak­ka lai­neh­ti­nei­ta kohu­ja on yri­tet­ty kopis­taa perin­tei­sin kei­noin tar­koi­tus­ha­kui­sen median nis­kaan. On vaa­dit­tu vah­voin sanoin työ­rau­haa hal­li­tuk­sel­le ja aikaa näyt­tää kyntensä.

Ymmär­rän hyvin, että hal­li­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat vas­tai­si­vat median haas­tat­te­luis­sa pal­jon mie­luum­min hal­li­tus­oh­jel­man sisäl­töi­hin kuin kom­men­toi­si­vat minis­te­rien rasis­ti­sia kir­joi­tuk­sia, kuvia tai teks­ti­vies­te­jä. Uutis­me­dia on totu­tus­ti val­lan vah­ti­koi­ra ja perus­tel­tu epäi­lys minis­te­rin tai koko puo­lu­een syr­ji­väs­tä tai eriar­voi­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta eri ihmis­ryh­miin on ehdot­to­mas­ti uuti­soin­nin arvoinen.

Oli­si hälyt­tä­vää, jos esil­lä olleet Pur­ran, Jun­ni­lan ja Ryd­ma­nin ”tai­don­näyt­teet” eivät oli­si nous­seet isos­ti otsi­koi­hin uutis­me­diois­sa. On myös hyvä tun­nis­taa ja muis­taa, että mai­ni­tut kir­joi­tuk­set ovat vain osa isom­paa koko­nai­suut­ta. Perus­suo­ma­lais­ten sel­kein yksit­täi­nen ja muis­ta puo­lueis­ta eni­ten poik­kea­va vies­ti vii­me vuo­si­na on ollut juu­ri­kin voi­ma­kas maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mi­nen, jol­la puo­lue on mus­ke­lin­sa kasvattanut.

Osa mus­ke­leis­ta on kas­va­tet­tu myös lait­to­min kei­noin, kuten useat oikeus­as­teem­me­kin ovat toden­neet. Enkä voi täy­sin vail­le huo­mio­ta jät­tää sitä­kään tosia­si­aa, että perus­suo­ma­lais­ten yhteys avoi­men rasis­ti­seen ja jopa väki­val­tai­seen äärioi­keis­toon on ollut jo pit­kään nähtävissä.

On siis täy­sin luon­nol­lis­ta, että kan­sa­lai­sil­la on herän­nyt aito huo­li perus­suo­ma­lais­ten ja hei­dän minis­te­rien­sä yhden­ver­tai­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta eri ihmis­ryh­miin uutis­me­dioi­den vih­doin pöy­hit­tyä perus­suo­ma­lais­ten sakei­ta poh­ja­mu­tia riit­tä­vän jämerästi.

On myös vedot­tu sii­hen, että perus­suo­ma­lais­ten vaa­leis­sa saa­ma suu­ri kan­na­tus joten­kin oikeut­tai­si hei­dän aja­tuk­sen­sa ja vies­tin­sä. Kan­san­val­ta ei ole kui­ten­kaan rajoit­ta­ma­ton. Perus­tus­lain mukaan kai­ken jul­ki­sen val­lan käy­tön tulee perus­tua lakiin ja sama laki sanoo lähes samaan hen­gen­ve­toon, että ihmi­set ovat yhden­ver­tai­sia lain edessä.

Ulko­maa­lais­nui­vuut­ta tar­jon­neen puo­lu­een menes­tys vaa­leis­sa on toki vah­va vies­ti ja huo­miot­ta sitä ei voi jät­tää. Mut­ta kuten tasa­val­lan pre­si­dent­ti kohua kom­men­toi: Tiuk­ka maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ja rasis­mi ovat kak­si eri asiaa.

Monet haa­vei­le­vat hal­li­tuk­sen kaa­tu­mi­ses­ta tai perus­suo­ma­lais­ten siel­tä hää­tä­mi­ses­tä. Minä en. Perus­suo­ma­lai­set kuu­lu­vat hal­li­tuk­seen, mut­ta rasis­mia hal­li­tuk­ses­sa ei voi­da suvai­ta. Muil­la hal­li­tus­puo­lueil­la on suu­ri vas­tuu sii­tä, että rasis­mi ei hii­vi lakie­si­tyk­siin tai hal­li­tus­työs­ken­te­lyyn. Toi­von jak­sa­mis­ta, toi­vot­ta­vas­ti tie­sit­te mihin ryh­dyit­te. Hal­li­tus takaa työ­rau­han­sa suh­tau­tu­mal­la vaka­vas­ti ja tor­ju­vas­ti rasis­miin ja muu­hun syrjintään.

Oikeis­to­hal­li­tuk­sen kova lin­ja näkyy myös ensim­mäi­ses­sä bud­jet­tie­si­tyk­ses­sä. Ter­vey­den ja jak­sa­mi­sen kans­sa pai­ni­val­ta ystä­vä­ni pik­ku­lap­si­per­heel­tä hal­li­tus nap­paa 200 €/kk ja antaa rahat rik­kail­le. Mitä oli­kaan ne Riik­ka Pur­ran puheet ennen vaa­le­ja? Muu­ta­mil­la kiris­tyk­sil­lä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan kokoo­mus osti perus­suo­ma­lais­ten täy­den tuen köy­hiä, työn­te­ki­jöi­tä ja maa­kun­tien Suo­mea kurit­ta­val­le unel­mal­leen. Ja täs­tä kai­kes­ta huo­li­mat­ta vel­kaan­tu­mi­nen jat­kuu entisellään.

Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­val­tuu­tet­tu, Keskusta