Päät­tä­jäl­tä: Entä jos jotain onkin ihan hyvin

Lee­na Tiiro.

Tors­tai-ilta­na aje­lin kan­sa­lais­opis­ton joo­ga­tun­nil­le Iisi-Aree­nal­le ja mie­tin tämän kir­joi­tuk­sen aihet­ta. Sil­lä het­kel­lä pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä oli kii­tol­li­suus sii­tä, että pää­sen teke­mään minul­le iloa tuot­ta­vaa asi­aa tääl­lä Iis­sä, puit­teet sii­hen ovat kun­nos­sa, eikä se mak­sa­kaan ihan kama­las­ti. Ehkä meil­lä jotain on ihan hyvin.

Mie­les­tä­ni hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, joi­hin kan­sa­lais­opis­to­kin kuu­luu, toi­mi­vat meil­lä hyvin. Vapaa-ajan viet­toon liit­ty­viä tapah­tu­mia ja kurs­se­ja jär­jes­te­tään eri-ikäi­sil­le niin pal­jon kuin resurs­sit anta­vat myö­ten ja toi­vei­ta kuun­nel­laan her­käl­lä kor­val­la. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut ovat täs­tä hyvä esi­merk­ki; kir­jai­li­ja- ja tai­tei­li­ja­vie­rai­lui­ta, satu­tun­nit yms.

Kai­kil­le perus­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le on pyrit­ty jär­jes­tä­mään mie­lui­sa har­ras­tus Mei­dän Ii har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin puit­teis­sa kou­lu­päi­vän yhtey­teen. Lap­sil­ta ja nuo­ril­ta on kysyt­ty, min­kä­lai­sia ker­ho­ja he toi­vo­vat ja toi­vei­siin on pyrit­ty vas­taa­maan. Ohjaa­jik­si on pyy­det­ty myös eri yhdis­tys­ten toimijoita.

Kun­nan rah­keet eivät ihan kaik­keen rii­tä, mut­ta kun­ta on halu­kas monia asioi­ta tuke­maan. Eri yhtei­söt, kuten vaik­ka­pa urhei­luseu­rat ja kyläyh­dis­tyk­set teke­vät pal­jon asioi­ta, jois­ta moni meis­tä saa iloa. Meil­lä on lois­ta­via kult­tuu­ri­toi­mi­joi­ta, näyt­tä­möyh­dis­tyk­siä, soit­ta­jia. Saam­me naut­tia teat­te­rie­si­tyk­sis­tä ja hyväs­tä musii­kis­ta. Onpa meil­lä ihan omat rokkifestaritkin.

Myös seu­ra­kun­ta kan­taa kor­ten­sa kekoon. Eri­lai­set har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suu­det ovat tär­kei­tä pait­si eri­tyi­ses­ti lap­sil­le, myös meil­le aikui­sil­le. Ilman näi­tä vapaa­eh­toi­sia moni asia jäi­si toteu­tu­mat­ta. Me tar­vit­sem­me ihmi­siä, jot­ka ovat val­mii­ta anta­maan omaa aikaan­sa tois­ten hyväk­si. Se että täl­lai­sia ihmi­siä vie­lä löy­tyy, on todel­la arvokasta.

Kun­ta ei ihan kai­kes­ta vapaa-aikaan ja har­ras­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta ole vas­tuus­sa. Toi­saal­ta kun­nal­la on vas­tuu mah­dol­lis­taa monia­kin asioi­ta ja lisäk­si sel­vit­tää, mitä asioi­ta kun­ta­lai­set halua­vat mah­dol­lis­tet­ta­vak­si. Kun­taa ja kun­nan pal­ve­lui­ta voi­daan ja pitää kehit­tää koko ajan. Tätä var­ten tar­vi­taan avoin­ta vuo­ro­pu­he­lua kun­nan ja kun­ta­lais­ten välil­le. Avoin­ta vuo­ro­pu­he­lua tar­vi­taan myös kaik­kien kun­ta­lais­ten välil­le; on hel­pom­paa teh­dä asioi­ta yhdes­sä kuin jokai­nen tahollaan.

Täl­lä het­kel­lä talou­del­li­sia resurs­se­ja ei kau­heas­ti ole. Meil­lä on iso­ja inves­toin­te­ja tulos­sa, jot­ka on ihan pak­ko teh­dä. Val­ta­rin kou­lu tar­vit­see kipeäs­ti parem­mat tilat, kuten myös kir­jas­to. Sil­ti meil­lä on mah­dol­li­suus toteut­taa asioi­ta, jot­ka tuo­vat hyvää miel­tä isol­le jou­kol­le ihmisiä.

Vali­tet­ta­vas­ti kai­kil­le ei löy­dy har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia tääl­tä. Moni jou­tuu mene­mään Ouluun tai kau­em­mak­si­kin, jot­ta pää­see mie­lui­san urhei­lu­la­jin tai jon­kin muun har­ras­tuk­sen pariin.

Kaik­kea ei voi­da kai­kil­le jär­jes­tää, mut­ta ehkä yhteis­työl­lä voi­daan saa­da jokai­sel­le edes vähän jotain iloa tuot­ta­vaa teke­mis­tä ihan tääl­lä Iissä.

Lee­na Tii­ro, Iin val­tuu­tet­tu, Vasemmistoliitto