Päät­tä­jäl­tä: Ener­gian hin­ta puhuttaa

Mark­ku Koskela.

Ener­gian hinn­an­nousu on ajan­koh­tai­nen kes­kus­te­lun aihe. Ran­ta­poh­jas­sa­kin asi­aa käsi­tel­tiin vii­me nume­ros­sa 24.11.2022.

Olen nyt toi­mi­nut Iin Ener­gia Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na tois­ta vuot­ta, ja säh­kön hin­ta on ollut jat­ku­vas­ti hal­li­tuk­sen kokous­ten aihee­na. Niin myös kokouk­ses­sa 28.11, jon­ka asia­lis­tal­la on ikä­vä kyl­lä mm. säh­kön hin­nan korotustarve.

Iin Ener­gia myy säh­köä vain Iin kun­nan alu­eel­le. Iin Ener­gian säh­kön­tuo­tan­non oma­va­rai­suus on noin 40–60 % riip­puen säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta eri vuo­de­nai­koi­na. Pörs­si­säh­kön hin­ta on nous­sut esi­mer­kik­si jou­lu­kuun 2020 hin­nas­ta noin kah­dek­san­ker­tai­sek­si ja vii­me vuo­den jou­lu­kuun hin­nas­ta yli puolella.

Säh­kön myyn­ti on ollut usei­na kuu­kausi­na tap­piol­lis­ta, ja vuo­si­tu­los tulee ole­maan toden­nä­köi­ses­ti heikko.

Iin Ener­gian hin­noit­te­lu on ollut mal­til­lis­ta ja myyn­tiä on teh­ty pie­nel­lä kat­teel­la jot­ta kun­ta­lai­set sai­si­vat säh­köä edullisesti.

Iin Ener­gia odot­taa, että Olki­luo­don uusi ydin­voi­ma­la alkai­si tuot­ta­maan säh­köä, kos­ka Iin Ener­gial­la on osuuk­sia Olki­luo­don säh­kön­tuo­tan­toon. Osuuk­sil­la saa­tai­siin huo­mat­ta­va hel­po­tus sii­hen, ettei pörs­si­säh­köä tar­vit­si­si ostaa.

Les­ti­jär­ven tule­va tuu­li­voi­ma­puis­to tulee myös tuot­ta­maan hel­po­tus­ta Iin Ener­gian säh­kön oma­va­rai­suu­teen. Tuu­li­voi­ma­puis­to val­mis­tu­nee vuon­na 2024.

Finngrid jät­tää peri­mät­tä siir­to­mak­sut 12/2022, 1–2 ja 6/2023. Siir­to­mak­su­jen vai­ku­tus Iin Ener­gian tulok­seen on vie­lä epä­sel­vää, kos­ka Iin Ener­gia saa suu­rim­man osan säh­kös­tä suo­raan PVO:lta, joten Fingri­din osuus säh­kö­ver­kon siir­to­mak­sus­ta on pie­neh­kö. Säh­kön siir­to­mak­suis­sa­kin on ollut nos­to­pai­net­ta. Val­tion arvon­li­sä­ve­roa­len­nus tul­laan huo­mioi­maan koko­nai­suu­des­sa sähkönmyynnissä.

Toi­vot­ta­vas­ti Olki­luo­to alkaa pian toi­mi­maan koko kapa­si­tee­til­la. Täl­lä oli­si suo­raan hin­taan las­ke­va vaikutus.

Nykyi­nen hin­ta­kin, noin 15 sent­tiä kilowat­ti­tun­nis­ta, on kui­ten­kin koh­tuul­li­nen kulut­ta­jil­le ver­rat­tu­na usei­siin mui­hin tar­jol­la ole­viin säh­kön­myyn­ti­so­pi­muk­siin, vaik­ka­kin oli­si muka­va pala­ta takai­sin tuo­hon noin 5 sen­tin hintaan.

Tap­piol­lis­ta myyn­tiä voi­daan jon­kun aikaa teh­dä, ja kat­taa tap­pio aiem­pien tili­kausien voi­toil­la. Pitem­män pääl­le tap­piol­lis­ta toi­min­taa mikään yri­tys ei kui­ten­kaan kes­tä. Toi­vot­ta­vas­ti väl­tym­me säh­kön hin­nan nostamiselta.

Mark­ku Kos­ke­la, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Kokoomus