Päät­tä­jäl­tä: Aja­tuk­sia vap­pu­na 2020

Istun kir­joit­ta­mas­sa tätä kolum­nia koto­na vap­pu­päi­vän aamu­na. Ulko­na kevät pin­nis­te­lee eteen­päin, vaik­ka taka­pi­han met­sän­reu­nas­sa on vie­lä lun­ta pak­sul­ti. Aamun leh­teä pos­ti­laa­ti­kos­ta hakies­sa­ni kuu­lui kuo­vin huu­to ja lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­kal­ta pyräh­ti len­toon peip­pos­ten par­vi. Posi­tii­vi­seen tun­nel­maan on siis luon­non puo­les­ta kaik­ki ainekset.

Kui­ten­kin miel­tä pai­naa huo­li sii­tä, miten sel­viy­dym­me alka­van kesän ja syk­syn­kin, jopa ensi vuo­den­kin haas­teis­ta. Yri­tän vält­tää sanaa koro­na, mut­ta täs­sä­hän se jo lip­sah­ti teks­tiin. Viruk­ses­ta on kir­joi­tet­tu ja puhut­tu niin pal­jon, että uskon kaik­kien tie­tä­vän ja tie­dos­ta­van tilan­teen, jos­sa olem­me, joten ei sii­tä enem­pää. Ilah­dut­ta­vaa oli lukea aamun leh­des­tä, että ihmi­set ovat alka­neet entis­tä enem­män lukea sano­ma­leh­tiä ja kuun­nel­la radio­ta – ja radios­ta nime­no­maan ylen kana­via. Tar­vit­sem­me oike­aa tie­toa epi­de­mian ete­ne­mi­ses­tä ja epi­de­mi­aan varau­tu­mi­ses­ta. Suo­mes­sa leh­dis­tön vapaus ja toi­saal­ta yleis­ra­dion yhteis­kun­nal­li­nen ase­ma ovat näyt­tä­neet voi­man­sa krii­sin kes­kel­lä. Toi­sin on eräis­sä toi­sis­sa valtioissa.

Kun­nan talou­den – samoin kuin monen val­tion­kin talou­den – koro­na­krii­si panee sekai­sin. Tun­tuu, että kaik­ki vel­kaan­tu­vat; mut­ta mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys on se, kenel­le kaik­ki vel­kaan­tu­vat. Yleen­sä­hän vel­ka ote­taan jol­ta­kin toi­sel­ta. Nyt tun­tuu maa­il­mas­sa raha riit­tä­vän kaik­keen. Toi­sin oli vie­lä vuo­si sit­ten, kun ilmas­ton­muu­tok­ses­ta oli­si pitä­nyt päät­tää kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la. Ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen oli­si saa­ta­vis­sa kuriin todel­li­suu­des­sa vain mur­to-osal­la sii­tä rahas­ta, jol­la nyt tor­ju­taan koro­na­krii­siä. Toi­saal­ta tämä antaa toi­voa: jos ilmas­ton­muu­tos halu­taan pysäyt­tää, se on ihmis­kun­nal­le mah­dol­lis­ta. Toi­von vain, että sii­hen ei men­täi­si koro­nan kal­tai­sen krii­sin kautta.

Posi­tii­vi­sia seu­rauk­sia koro­na­krii­sis­tä kui­ten­kin on. Se panee mei­dät miet­ti­mään, onko mei­dän talous­jär­jes­tel­mäm­me lopul­ta­kaan paras mah­dol­li­nen. Se panee mei­dät suh­teut­ta­maan asioi­ta uudel­la taval­la: glo­baa­lis­ti, eli se on kon­kreet­ti­ses­ti osoit­ta­nut, että maa­pal­lom­me on lop­pu­jen lopuk­si pie­ni. Se panee mei­dät miet­ti­mään myös kun­nan tasol­la sitä, onko stra­te­giam­me ajan tasal­la. Onko meil­lä kun­ta­stra­te­gias­sa mie­tit­ty ja varau­dut­tu sii­hen vaih­toeh­toon, että alam­me mah­dol­li­ses­ti jos­sain vai­hees­sa elää supis­tu­van talou­den maa­il­mas­sa? Onko jat­ku­van kas­vun tavoit­te­lu sit­ten­kään oikea poh­ja yhteis­kun­nan sel­viy­ty­mis­stra­te­gial­le? Aina­kin pitäi­si vaka­vas­ti poh­tia sitä, mis­tä mah­dol­li­nen kas­vu on saatavissa.

Edes­säm­me on pal­jon kysy­myk­siä, joi­hin ei ole vie­lä vas­tauk­sia. Posi­tii­vis­ta kui­ten­kin on, että näi­tä kysy­myk­siä on alet­tu poh­tia – toivottavasti.

Ei täs­tä kovin posi­tii­vi­nen kolum­ni tul­lut, vaik­ka sel­lai­sen ajat­te­lin aluk­si kir­joit­taa. Vap­pu­juh­laa ei Iin­kään toril­la tänä vuon­na näh­ty, puhei­ta pide­tiin ver­kos­sa, mut­ta ei se ole sama asia kuin suo­ra puhe ihmis­jou­koil­le. Ja kovas­ti olen huo­lis­sa­ni niis­tä, joil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta tai osaa­mis­ta pääs­tä mukaan. Net­ti­maa­il­man infor­maa­tio­tul­vas­sa on niin help­po eksyä hör­höi­li­jöi­den kelkkaan.

Aja­tuk­se­ni ovat kaik­kien nii­den työ­tä teke­vien, niin pal­kan­saa­jien kuin yrit­tä­jien, lomau­tet­tu­jen, työt­tö­mien kuin tule­vai­suut­taan var­ten opis­ke­le­vien puo­lel­la, jot­ka ovat työl­lään raken­ta­net ja raken­ta­vat yhteis­kun­taam­me entis­tä parem­mak­si ja jot­ka nyt kär­si­vät epi­de­mian seu­rauk­sis­ta. Eri­tyi­ses­ti heil­le, mut­ta myös kai­kil­le ihmi­sil­le toi­vo­tan näin jäl­ki­kä­teen hyvää vap­pua ja jaksamista.

Mus­ta­ras­tas­pa­ris­kun­ta on ruo­kail­lut pihal­lam­me jo monen päi­vä­nä, lau­lua ei vie­lä ole kuu­lu­nut, mut­ta koh­ta se alkaa kuu­lua iltai­sin lähei­sen kuusi­kon latvuksista.

Tei­jo Liedes

Iin kun­nan­val­tuus­ton puheenjohtaja

Vasem­mis­to­liit­to