Päät­tä­jäl­tä: Aja­tuk­sia uuteen vuoteen

Min­na Paakkola.

Vuo­si on taas vaih­tu­nut ja kat­se tule­vas­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en tee uuden­vuo­den lupauk­sia, mut­ta toi­veen kyl­lä esi­tin – edel­lis­tä ter­veem­mäs­tä vuo­des­ta. Se ei vali­tet­ta­vas­ti per­hee­ni osal­ta vie­lä toteu­tu­nut, vaan kuo­puk­sen kor­va­tu­leh­duk­sen hän­nät seu­ra­si­vat tähän­kin vuoteen.

Tuli­pa­han tes­tat­tua toi­mi­vak­si uuden hyvin­voin­tia­lu­een terveyskeskuspalvelut!

Alka­neel­ta vuo­del­ta luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä odo­tan kun­nan hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tuk­sen läpi­vien­tiä sekä uuden stra­te­gian toi­meen­pa­noa. Uudis­tuk­set ovat tuo­neet ja tuo­vat muu­tok­sia ope­tus- ja var­hais­kas­va­tuk­sen toi­mia­lu­ee­seen kuin kehit­tä­mis­yh­tiö Mic­ro­po­lis Oy:n toi­min­taan, joi­den pää­tök­sen­teos­sa olen muka­na. Uudis­tuk­sil­la tavoi­tel­laan toi­min­nan tii­vis­tä­mis­tä ja tehostamista.

Ope­tus ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den osal­ta uudis­tus muut­ti aikai­sem­paa joh­ta­mis­ra­ken­net­ta duaa­li­mal­lis­ta, jos­sa oli sekä opetus‑, että var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja, yhden joh­ta­jan alla toi­mi­vak­si. Uudis­tus ete­ni jou­lun alla sivis­tys­joh­ta­jan valin­taan, johon kun­nan­hal­li­tus valit­si aikai­sem­min ope­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­neen Tuo­mo Luk­ka­rin. Uudis­tuk­sen mukai­ses­ti var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan teh­tä­vä lak­kau­tet­tiin ja vas­taa­vas­ti uusi var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön teh­tä­vä avat­tiin. Teh­tä­vään hakuai­ka päät­tyi jou­lu­kuus­sa ja ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta pää­see valit­se­maan uuden pääl­li­kön alku­vuo­den aikana.

Var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­mis­ra­ken­teen päi­vi­tys­tä jat­ke­taan vas­taa­maan toi­min­taa tule­van kevään aika­na. Vuo­den alus­sa usei­ta pie­niä ja väliai­kai­sek­si tar­koi­tet­tu­ja var­hais­kas­va­tuk­sen yksi­köi­tä lak­kau­tet­tiin ja lap­set pää­si­vät siir­ty­mään uusiin ja hie­noi­hin Koti­ku­jan päi­vä­ko­din tiloi­hin. Isom­man uuden yksi­kön myö­tä saa­tiin nyky­ai­kai­set tilat var­hais­kas­va­tuk­seen tar­pei­siin, toi­min­ta tii­vis­tyy ja tehos­tuu ja toi­vot­ta­vas­ti hen­ki­lös­tö­jär­jes­te­lyt hel­pot­tu­vat. Ope­tus­pal­ve­lui­den suh­teen hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tus ei tuo niin pal­joa muu­tok­sia. Joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä on lin­jat­tu hyväk­si koe­tun mukai­ses­ti niin, että jokai­sel­la kou­lul­la on jat­kos­sa­kin oma reh­to­rin­sa tai koulujohtajansa.

Elin­kei­no­puo­lel­la raken­ne­uu­dis­tus on jo pit­käl­lä. Uudis­tuk­sen myö­tä Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­juus yhdis­tet­tiin kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­jan vir­kaan, ja paik­kaan valit­tiin syk­syl­lä Hele­na Illi­kai­nen. Mic­ro­po­lik­ses­sa kun­nan elin­kei­no­työ­hön koh­dis­tu­va stra­te­gian jal­kau­tus ete­nee täl­lä vii­kol­la, kun yhtiön oma stra­te­gia­työ käyn­nis­tyy. Työ­tä ohjaa kun­nan stra­te­gia sekä elin­kei­no-ohjel­ma ja sii­nä mää­ri­tel­lään tar­kem­mat tavoit­teet ja mit­ta­rit toiminnalle.

Kuten kun­nan stra­te­gias­sa­kin, myös Mic­ro­po­lik­sen, tulee koros­tu­maan elin­voi­mai­suus ja kas­vu. Elin­voi­mai­suu­den edis­tä­mi­ses­sä pai­noar­voa on annet­tu entis­tä enem­män yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­sen toi­men­pi­teil­le. Sii­nä työs­sä koros­tuu yhteis­työ niin kun­nan sisäl­lä kuin ulkois­ten sidos­ryh­mien kanssa.

Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut kuin elin­kei­no­työ ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä kun­nan elin­voi­mai­suu­den edis­tä­mi­ses­sä. Ne ovat veto- ja pito­voi­ma­te­ki­jöi­tä asuin­paik­kaa tai yri­tyk­sen sijoit­tu­mis­paik­kaa miet­ties­sä. Ne tar­joa­vat usein ensim­mäi­sen kon­tak­ti­pin­nan paik­ka­kun­nal­le muut­ta­neel­le ja tuke­vat juur­tu­mis­ta. Ylpeä­nä voin tode­ta­kin, että läh­tö­koh­ta Iis­sä kai­kel­le kehit­tä­mi­sel­le on hyvä, meil­lä asiat hoi­tu­vat sujuvasti.

Tal­vi­ter­vei­sin.

Min­na Paak­ko­la, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja, Mic­ro­po­lis Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Keskusta