Har­taus: Lähimmäinen

Kun aloit­te­lin omaa seu­ra­kun­tau­raa­ni iso­se­na, oli rip­pi­lei­reil­lä tapa­na pitää vie­lä ns. kris­ti­tyn vael­luk­sia. Kysees­sä oli maas­toon narul­la vedet­ty rata, jota pit­kin kul­jet­tiin sil­mät sidot­tu­na. Rei­tin var­rel­la oli eri­lai­sia hen­ki­löi­tä, joi­hin kul­ki­jan piti rea­goi­da. Alus­sa ohjeis­tet­tiin, että mis­sään tilan­tees­sa ei kui­ten­kaan saa pääs­tää irti narusta. 

Yksi rei­tin hen­ki­löis­tä oli kaa­tu­nut pyö­räl­lä ojaan, eikä pääs­syt siel­tä yksin ylös. Juju­na oli se, että hän oli juu­ri niin kau­ka­na, että narus­ta pite­le­vän kul­ki­jan oli pääs­tet­tä­vä irti, jos halusi men­nä aut­ta­maan. Jos kul­ki­ja uskal­si ottaa ris­kin ja pääs­tää narus­ta irti aut­taak­seen tois­ta, palau­tet­tiin hänet saa­te­sa­no­jen ja kii­tos­ten kans­sa takai­sin rei­til­le. Jos taas kul­ki­ja tal­lus­te­li vain ohi kyl­män vii­leäs­ti tai pit­kän empi­mi­sen jäl­keen kui­ten­kin jat­koi mat­kaa, sai hän nuh­teet ja muis­tu­tuk­sen ”Jee­sus sanoo: rakas­ta lähim­mäis­tä­si niin kuin itseäsi”. 

Ensi sun­nun­tai­na kir­kois­sam­me vie­te­tään lähim­mäi­sen sun­nun­tai­ta. Käsit­tee­nä lähim­mäi­nen saat­taa var­sin­kin nuo­rem­mil­le olla vähän outo, ja kuu­los­taa jopa joten­kin van­han­ai­kai­sel­ta. Monet ajat­te­le­vat sen tar­koit­ta­van itsel­le lähei­siä hen­ki­löi­tä; omaa per­het­tä, suku­lai­sia, ystä­viä. Har­va ajat­te­lee, että ärsyt­tä­vä naa­pu­ri tai toi­sel­la puo­lel­la maa­pal­loa elä­vä ven­to­vie­ras oli­si lähimmäinen. 

Kuun­te­lin juu­ri kir­jan, joka ker­toi Lon­too­lai­sen lähiön ihmi­sis­tä toi­sen maa­il­man­so­dan aika­na. Tari­nan ihmi­set eli­vät samas­sa naa­pu­rus­tos­sa, mut­ta vas­ta yhtei­nen vihol­li­nen ja vai­keu­det toi­vat hei­dät oikeas­ti yhteen. Ehkä ihmis­ten yhtei­söl­li­syys ja lähim­mäi­sen­rak­kaus nouse­vat pin­taan juu­ri vai­keuk­sien kes­kel­lä, sil­loin, kun todel­la tar­vit­sem­me toi­siam­me. Vaik­ka nyky­ään ihmis­ten hätä ja maa­il­man tapah­tu­mat ovat netin ansios­ta lähem­pä­nä kuin kos­kaan, on sil­mien ummis­ta­mi­nen myös vain yhden pai­nal­luk­sen tai svaip­pauk­sen pääs­sä, ja taas voim­me kat­sel­la has­su­ja kis­sa­vi­deoi­ta unoh­taen kai­ken kur­juu­den ja epäoikeudenmukaisuuden. 

Raa­ma­tus­sa Jee­sus kehot­taa mei­tä rakas­ta­maan viha­mie­hiäm­me ja rukoi­le­maan vai­noo­jiem­me puo­les­ta (Matt.5:44). Ja sama tyki­tys jat­kuu: ”olkaa siis täy­del­li­siä, niin kuin tei­dän tai­vaal­li­nen isän­ne on täy­del­li­nen” (Matt. 5: 48). Ei ihan pie­niä vaa­ti­muk­sia! Mut­ta onnek­si Juma­la ei vaa­di­kaan meil­tä täy­del­li­syyt­tä heti. Hän tun­tee mei­dät ja ymmär­tää, että se on meil­le kovin vai­ke­aa; pääs­tää irti narus­ta ja räm­piä ojaan, kun oli­si vain yksin­ker­tai­sem­paa ja hel­pom­paa jat­kaa mat­kaa. Ja kui­ten­kin se pie­ni ääni sisäl­läm­me kuis­kaa joka ker­ta: ”oli­si pitä­nyt men­nä”, kun­nes jonain päi­vä­nä uskal­lam­me ojen­taa kätem­me ja aut­taa, vain huo­ma­tak­sem­me, että ei se niin kama­laa ja vai­ke­aa ollutkaan.

Rukoi­lem­me: Her­ram­me Jee­sus Kris­tus. Sinä olet meil­le esi­merk­ki täy­del­li­ses­tä rak­kau­des­ta. Sinä hoi­dit ihmi­sen kaik­kia tar­pei­ta: ruo­kit näl­käi­siä, paran­sit sai­rai­ta, annoit syn­nit anteek­si. Ope­ta mei­tä­kin osoit­ta­maan toi­sil­lem­me käy­tän­nön rak­kaut­ta. Auta, ettei meil­lä kos­kaan oli­si niin kii­re, että kul­ki­sim­me apua tar­vit­se­van ihmi­sen ohi. Kii­tos armos­ta­si ja rakkaudestasi.

Kat­ri Sil­lan­pää, nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, Iin seurakunta