Yli­kii­min­ki

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Pai­kal­li­set pal­ve­lut kulut­ta­jien käsis­sä

Ran­ta­poh­jal­la on ollut tapa­na näin syk­syi­sin jul­kais­ta alu­een yrit­tä­jiä esiin nos­ta­va nume­ro. Sel­lai­sen vuo­ro on jäl­leen tänään. Yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Äänes­tä Mar­tin­Mark­ki­noi­den paras­ta pukua

Mar­tin­Mark­ki­noil­la 29.9. jär­jes­tet­tiin van­han ajan puku­kil­pai­lu, jol­la halut­tiin tuo­da esil­le pukeu­tu­mis­ta 100-vuo­­ti­aas­­sa Suo­mes­sa eri vuo­si­kym­me­ni­nä. Voit äänes­tä mie­les­tä­si paras­ta pukua. Ylei­sö.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaa­mo­y­rit­tä­jä­nä Ukko­lan­mäel­lä

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Kor­jaa­mo ja varus­te­lu Moi­la­sen Ant­ti Moi­la­nen siir­tyi merk­ki­kor­jaa­mon lei­vis­tä Oulus­ta itse­näi­sek­si yrit­tä­jäk­si Yli­kii­min­gin Ukko­lan­mäel­le mar­ras­kuus­sa 2014. Kor­jaa­mo­ti­lat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kadon­nei­den etsin­tä ei ole tuot­ta­nut tulos­ta Savu­kos­kel­la

Koko alku­vii­kon kes­tä­nyt hätäet­sin­tä kadon­neen ala­vuot­to­lai­sen paris­kun­nan löy­tä­mi­sek­si Savu­kos­ken Kemi­haa­ras­sa on pää­tet­ty tors­­tai-ilta­­na tulok­set­to­ma­na. Vii­mei­sin merk­ki kadon­neis­ta näh­tiin kes­ki­viik­koil­ta­na 27.9.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRet­ki­päi­vä Yli­kii­min­gis­sä

Pir­jo Holap­pa Oulu­joen seu­ra­kun­nan Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rin las­te­noh­jaa­ja Mer­vi Hol­mi joh­taa ret­kel­le mene­vää pik­ku­kou­lu­lais­ten Sii­­li-ryh­­mää ja pii­ri­kap­pa­lai­nen Ola­vi Iso­kos­ki var­mis­taa jonon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sement­ti­kin irto­aa tii­les­tä hel­pom­min kuin maa­li

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Yllä­pi­to­maa­laus­ta teh­täes­sä tii­leen lip­sah­ta­va pens­se­li on ylei­nen ongel­ma. Vesi­liu­kois­ten maa­lien yhä yleis­tyes­sä maa­li­tah­ra on entis­tä­kin isom­pi har­mi,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­an kevyt vasa­ra voi kos­tau­tua käyt­tä­jäl­leen lihas­ki­pui­na

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Vasa­roi­ta on joka läh­töön. Vasa­rat luo­ki­tel­laan mate­ri­aa­lin­sa kuten kumin, muo­vin, puun ja metal­lin mukaan. Pel­kis­tä metal­li­va­sa­rois­ta­kin löy­tyy.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus