Yli-Ii

Tal­vi­ta­pah­tu­man onnis­tu­mi­nen ilah­dut­ti

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys ja avan­to­uin­tiak­tii­vit pis­ti­vät Yli-Iin möl­jäl­le pys­tyyn tal­vi­ta­pah­tu­man, jon­ka moni­puo­li­nen ohjel­ma sisäl­si muun muas­sa hoi­jak­ka­kyy­tiä, poroa­je­lua ja pulk­ka­mä­keä. Kiin­nos­tu­neet pää­si­vät myös kokei­le­maan läs­ki­pyö­räl­lä aja­mis­ta, ja nuo­tiol­la­kin viih­dyt­tiin mak­ka­ran­pais­tos­sa sekä kah­vit­te­le­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vapaa­eh­toi­set oppi­laat ja Lear­ning stu­dio –luok­ka esit­te­li­vät toi­min­taan­sa

Ran­ta­poh­jan jutus­sa 17.1. ker­rot­tiin Yli-Iin kou­lun uuden Lear­ning stu­dion ava­jai­sis­ta ja Tule­vai­suu­den kou­lu -tapah­tu­mas­ta. Ilmes­ty­mi­sen jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä hen­ki­lö, joka ihmet­te­li, mil­lä perus­teel­la oppi­laat oli tuo­na päi­vä­nä vali­koi­tu kou­lua edus­ta­maan ja onko kou­lul­la kah­den ker­rok­sen väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pulah­dus avan­toon Yli-Iis­sä – Oulun sul­ke­ma avan­to avau­tui asu­ka­sak­tii­vi­suu­den avul­la vuo­sien tauon jäl­keen

Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Timo Mäke­lä miet­ti tam­mi­kuun alku­puo­lel­la itsek­seen, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da avan­to­uin­ti­paik­ka uudes­taan avat­tua Yli-Iin möl­jäl­le. Alun­pe­rin vuon­na 2006 avat­tu avan­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mita­li­sa­de?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­­dois­­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö moni­puo­lis­tuu ja tek­no­lo­gis­tuu vauh­dil­la — Reh­to­ri Juk­ka Miet­tu­nen kuvai­li kou­lul­la jär­jes­tet­tyä tapah­tu­maa Perä­ky­län slus­hik­si

Yli-Iin kou­lun tari­na on tuh­ki­mo­ta­ri­na, jos­sa sisäil­maon­gel­mien ja parak­ki­vuo­sien kaut­ta tuh­kas­ta on nous­sut uusi, edis­tyk­sel­li­nen, lähes ver­taan­sa vail­la ole­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Yli-Iin kou­lu panos­taa voi­mak­kaas­ti uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti uusien työ­ta­po­jen, opet­ta­jien väli­sen yhteis­työn, tule­vai­suu­den tai­to­jen ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen, jos­sa uuden­lai­nen ope­tus­tek­no­lo­gia on myös tär­keäs­sä osas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Yhtei­set juu­ret, yhtei­nen tule­vai­suus, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li laa­je­ne­mis­taan vuo­den vaih­tues­sa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit siir­tyi­vät vuo­den 2019 alus­ta alkaen Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa. Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li tapaus­ta Yli­kii­min­gis­sä uuden­vuo­de­naat­to­na sekä Yli-Iis­sä ja Kii­min­gis­sä uuden­vuo­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kiai­kais­ta lyhy­te­lo­ku­vaa kuvat­tiin Kie­ri­kis­sä ja Koi­te­lis­sa

Muhos­lai­nen, noin kym­men hen­gen poruk­ka, kuva­si Sami Mus­to­sen var­hais­kes­kiai­kaan sijoit­tu­vaan elo­ku­vaan lop­pu­koh­tauk­sen Kie­ri­kis­sä. Aiem­min syk­syl­lä kuvaus­paik­ka­na oli Koi­te­li. Muka­na kuvauk­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus