Yli-Ii

Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi navet­ta on koko kylän ylpeys

Kun joku on Poh­jois-Suo­mes­sa tar­peek­si roh­kea inves­toi­dak­seen uuteen navet­taan, tulee tuo­tan­to­ti­lo­jen ava­jai­sis­ta­kin val­ta­va ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Niin kävi myös tan­ni­la­lai­sel­la Kan­nia­lan tilal­la, jon­ne tal­ven mit­taan nous­see­seen Vana-val­mis­na­vet­taan saa­pui tutus­tu­maan val­ta­va mää­rä väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ladul­le Jak­ku­ky­län mes­ta­ria muis­tel­len

Iijoen tör­mäl­lä Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen mes­ta­ri­hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan ( 10.10.1869–5.9.1951) muis­tok­si hiih­det­tiin Yli-Iis­sä latu­ret­ki. Lau­an­tai­ses­sa vesi- ja rän­tä­sa­tees­sa ladul­le uskal­tau­tui mur­to­maa­hiih­don eks­per­tin jalan­jäl­jil­le rei­lut 20 hiih­tä­jää. Ei Kal­le Jus­si­la­kaan kaih­ta­nut olo­suh­tei­ta, vaan useim­min hän teki mat­kat kil­pai­lu­pai­koil­le­kin hiih­täen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ren­nos­ti suk­sil­la Siu­ruan­joen mai­se­mis­sa

Ren­toa hiih­te­lyä mai­se­mia kat­sel­len ja ulkoi­lus­ta naut­tien, peril­lä kodas­sa nuo­tio­mak­ka­raa sekä noki­pan­nu­kah­vit. Sii­nä Yli-Iin reser­vi­läis­ten jär­jes­tä­män hiih­to­ta­pah­tu­man ohjel­ma, joka sun­nun­tain kirk­kaas­sa aurin­gon­pais­tees­sa pal­kit­si niin osal­lis­tu­jat kuin jär­jes­tä­jät­kin. Poru­kal­la todet­tiin­kin, ettei mai­nios­sa kelis­sä suju­tel­tu hiih­to­ta­pah­tu­ma sen eri­koi­sem­paa ohjel­maa kai­paa­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläis­nai­set Loi­mien lomas­sa — Ilman omaa aktii­vi­suut­ta Oulu-opis­ton pii­ri ei oli­si kyläl­le syn­ty­nyt

Kan­gas­pui­den ääres­sä on alka­mas­sa loi­mien raken­ta­mi­nen. Kukin poh­tii, mil­lais­ta mat­toa alkaa kutoa. Toi­saal­la kudo­taan ryi­jyä käsin poh­ja­kan­kaal­le. Jol­lain pui­kois­sa on tekeil­lä vil­la­su­kat. Yli-Iin Loi­mien lomas­sa -ryh­män nai­set ovat kool­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luon­to on Yli-Iin vah­vuus — Työn alla ole­vas­sa suur­alu­een visios­sa halu­taan kehit­tää muun muas­sa jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ham­mas­hoi­toa

Yli-iiläi­set aloit­ti­vat Yli-Ii-vision laa­ti­mi­sen asu­ka­sil­las­saan vas­ta­va­li­tun puheen­joh­ta­ja Juha Lah­ti­sen joh­dol­la. Lah­ti­nen toi­voo, että asuk­kaat löy­täi­si­vät jat­kos­sa laa­jal­la rin­ta­mal­la tien­sä asu­ka­sil­toi­hin, jot­ta alue saa­tai­siin näi­vet­ty­mi­sen sijaan kehit­ty­mään. Hän tie­tää, että tal­koo­työn­te­ki­jöi­tä ja vapaa­eh­toi­sia löy­tyy, kun­han vaan joku panee hom­mat alul­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKie­ri­kin kult­tuu­ri­mat­kai­luun rahaa

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kie­rik­ki ry:lle 15 000 euroa kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mi­seen Yli-Iin kivi­kau­den kyläs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus