Kolum­nit

Paki­noit­si­ja Rent­ta­he­lek­ku: Vio­le­tit

Tar­tuin pää­toi­mit­ta­ja Keva­jär­ven anta­maan mah­dol­li­suu­teen esit­täy­tyä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaa­na Ran­ta­poh­jas­sa ja esit­tää aja­tuk­sia­ni vaa­lien alla. Ajat ovat lii­oit­te­le­mat­ta kovin myk­ky­räi­set. Tääl­lä Poh­jan peril­lä menee elo ankeak­si, jos ei nyt ale­ta hom­miin! Ja rai­vat­ta­vaa on. Pel­lot on rai­vat­tu ja täl­lä het­kel­lä pilal­le tal­lat­tu. Nyt pitää rai­va­ta pel­to­jen pilal­le tal­laa­jat.

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Maje­pot­tua!

En syö, muti­naa pir­tin nur­kas­ta. Iha­naa, kuu­luu toi­ses­ta. Vilk­kai­ta, ter­vei­tä lap­sia pir­til­li­nen. Yksi­tois­ta­lap­si­nen per­he val­mis­tau­tuu ruo­kai­luun. Iso keit­to­kat­ti­la häl­läl­lä, tis­ki­ve­si­kat­ti­lan…

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän tilin­te­koa vuo­des­ta 2018

Tein jou­lun­py­hien aikaan tilas­to­ja men­neen vuo­den kun­ta­päät­tä­jä­nä toi­mi­mi­ses­ta. Osal­lis­tuin vuo­den 2018 aika­na kaik­ki­aan 35 kokouk­seen. Tämä koko­nais­mää­rä jakaan­tui luot­ta­muse­lin­ten välil­lä seu­raa­vas­ti: kun­nan­val­tuus­to 8, tek­ni­nen lau­ta­kun­ta 9, Ii-Ins­ti­tuu­tin joh­to­kun­ta 8 ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta 10 ker­taa. Lisäk­si osal­lis­tuin Iin Ener­gia Oy:n hal­li­tuk­sen työ­hön.


Voi­daan hyvin: Lii­kun­nas­ta tulee elä­män­ta­pa pie­nin aske­lin

Vuo­si on jäl­leen vaih­tu­nut, ja moni meis­tä on aloit­ta­nut sen teke­mäl­lä lupauk­sen. Yksi suo­ma­lais­ten suo­si­tuim­mis­ta lupauk­sis­ta on lii­kun­nan lisää­mi­nen. Lupaus on aiheel­li­nen, sil­lä suo­ma­lai­sis­ta yli 70 % liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vähän ja käyt­tää lii­kaa aikaa istu­mi­seen. Tut­ki­mus­ten mukaan istu­mi­sel­la on suo­ra yhteys usei­siin pit­kä­ai­kais­sai­rauk­siin kuten val­ti­mo­sai­rauk­siin ja dia­be­tek­seen. Liik­ku­mi­nen onkin lää­ke, jol­la ter­veys­ris­ke­jä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­tää. Päät­tä­jäl­tä: Istu­taan Gre­tan kans­sa

Jou­lu­kuus­sa Puo­lan Katowices­sa pide­tyn YK:n ilmas­to­ko­kouk­sen täh­dek­si nousi ruot­sa­lai­nen 15-vuo­tias Gre­ta Thun­berg. Gre­ta aikoo istua Ruot­sin par­la­ment­ti­ta­lon edes­sä per­jan­tai­sin kiin­nit­tä­mäs­sä huo­mio­ta pää­tök­sen­te­koon, jot­ta ilmas­to­krii­sin pahim­mat seu­rauk­set voi­daan vie­lä vält­tää. Hel­sin­gis­sä istu­taan edus­kun­ta­ta­lon rap­pusil­la, ja useal­la muul­la­kin Suo­men paik­ka­kun­nal­la tue­taan Gre­tan tavoi­tet­ta. Gre­tan toi­min­ta on ihail­ta­vaa. Minä­kin tah­toi­sin istua Gre­tan kans­sa. Tar­peek­si ei ole teh­ty.


Rent­ta­he­lek­ku: Pitää­kö olla huo­lis­saan?

Nyt tuli sel­lai­nen huo­li, kun jou­lu tul­la jol­lot­ti. Että mitä sanot­ta, kun uhka­na on syn­ty­vyy­den ale­ne­ma! Kun ei syn­ny vau­vo­ja Suo­meen, niin ei sil­loin myös­kään tont­tu­vau­vo­ja. Ja koko maa­il­ma odot­taa tule­val­la­kin vii­kol­la puk­kia ja tont­tu­ja Suo­mes­ta!