Kolum­nit

Kolum­ni: Avoi­met vai sul­je­tut kylät?

Kylä­toi­min­nan joka­vuo­ti­nen lip­pu­lai­va­ta­pah­tu­ma Avoi­met Kylät lii­kut­taa jäl­leen yli sataa­tu­hat­ta kan­sa­lais­ta maam­me kylis­sä ja kort­te­leis­sa lau­an­tai­na 8.6.2019. Täl­lä osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä kysees­sä on val­ta­kun­tam­me suu­rin yksi­päi­väi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Yli 1 500 koh­det­ta ympä­ri suvis­ta Suo­mea kut­suu kylään ja jär­jes­tää vie­rai­li­joil­le oman­nä­köis­tään ohjel­maa. Kylien lisäk­si tapah­tu­ma­päi­väs­sä ovat muka­na myös Kylä­kaup­pa­päi­vän lähi­kau­pat.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Iin ima­go

Ima­gol­la tar­koi­te­taan mie­li­ku­vaa, joka syn­tyy ihmis­ten tie­dos­ta ja koke­muk­ses­ta, mut­ta myös usko­muk­sis­ta, jos­ta­kin koh­tees­ta. Iin ima­gon ovat muo­dos­ta­neet vii­me vuo­si­na ennen kaik­kea ilmas­to­työ­hön ja osal­lis­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met. Molem­mat asiat ovat herät­tä­neet myös kiel­tei­siä kom­ment­te­ja ja vas­ta­nä­ke­myk­siä tyy­liin, ”Mitä­hän se ilmas­to­koh­kaa­mi­nen Iin kun­nal­le mak­saa ja mitä­hän oikein on pää­tet­ty ja mis­sä, että kun­nan talous­ti­lan­ne on sel­lai­nen kuin on?”

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Aitoa osal­lis­tu­mis­ta, täyt­tä elä­mää

Kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen on ollut kir­jat­tu­na toi­min­nan tavoit­teek­si Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ja jäsen­kun­tien väli­siin jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­siin vuo­des­ta 2016 läh­tien. Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si miel­le­tään usein, että tur­va­taan asiak­kaan mah­dol­li­suus osal­lis­tua jär­jes­tet­tyyn toi­min­taan. On kui­ten­kin tär­ke­ää näh­dä osal­li­suus laa­jem­pa­na käsit­tee­nä siten, että mah­dol­lis­te­taan asiak­kaan tosia­sial­li­nen osal­lis­tu­mi­nen kai­kil­la toi­min­nan tasoil­la. Ote­taan asiak­kaat mukaan suun­nit­te­le­maan, kehit­tä­mään ja jär­jes­tä­mään toi­min­taa. Kuun­nel­laan, ais­ti­taan ja havain­noi­daan hei­dän tar­pei­taan, toi­vei­taan ja aja­tuk­si­aan. Kan­nus­te­taan ja aute­taan osal­lis­tu­maan, toi­mi­maan ja vai­kut­ta­maan.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Uudel­leen­syn­ty­mi­siä

Aurin­koi­nen ja suo­ras­taan kesäi­sen läm­min sää on hel­li­nyt mei­tä ran­ta­poh­ja­lai­sia vii­me päi­vien aika­na. Top­pa­tak­ki on käy­nyt het­kes­sä lii­an kuu­mak­si asuk­si ja pit­kät kal­sa­rit­kin on jo tar­jen­nut jät­tää pois. Läm­pö on herät­tä­nyt kroo­kuk­set puh­kea­maan kuk­kaan ja tuo­nut jout­se­net, kur­jet ja jopa jo väs­tä­rä­kit­kin takai­sin muut­to­mat­koil­taan. Lumen alta pal­jas­tu­nut, kuol­leel­ta näyt­tä­nyt nur­mik­ko­kin on muut­tu­mas­sa jäl­leen vih­reäk­si. Uut­ta elä­mää näkyy siel­lä tääl­lä.Paki­noit­si­ja Rent­ta­he­lek­ku: Vio­le­tit

Tar­tuin pää­toi­mit­ta­ja Keva­jär­ven anta­maan mah­dol­li­suu­teen esit­täy­tyä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaa­na Ran­ta­poh­jas­sa ja esit­tää aja­tuk­sia­ni vaa­lien alla. Ajat ovat lii­oit­te­le­mat­ta kovin myk­ky­räi­set. Tääl­lä Poh­jan peril­lä menee elo ankeak­si, jos ei nyt ale­ta hom­miin! Ja rai­vat­ta­vaa on. Pel­lot on rai­vat­tu ja täl­lä het­kel­lä pilal­le tal­lat­tu. Nyt pitää rai­va­ta pel­to­jen pilal­le tal­laa­jat.