Kolum­nit

Har­taus: Lupaus

”Tei­dän van­huu­ten­ne päi­viin saak­ka minä olen sama, vie­lä kun hiuk­sen­ne har­maan­tu­vat, minä tei­tä kan­nan. Niin minä olen teh­nyt ja niin yhä teen, minä nos­tan ja kan­nan ja pelas­tan.” Jes 46:4

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Het­kem­me näyt­tä­möl­lä

Kysyin Iin Oja­ky­län kou­lun ava­jais­kah­veil­la vas­ta­pää­tä istu­neil­ta oppi­lail­ta, mitä he esit­tä­vät kah­vin jäl­kei­ses­sä jou­lu­juh­las­sa. Yksi pojis­ta ker­toi ole­van­sa jou­lu­puk­ki, kak­si muu­ta sanoi ole­van­sa sete­lei­tä. Pian pää­sin­kin näke­mään, kuin­ka jou­lu­puk­ki, sete­lit, kynt­ti­lät, pipa­rit ja muut jou­lun teki­jät int­ti­vät näyt­tä­möl­lä sii­tä, kenel­lä heis­tä on tär­kein teh­tä­vä jou­lu­na.

Lue lisää

Kolum­ni: Pimeän vuo­den­ajan juh­lin­taa ennen ja nyt

Monet suo­ma­lai­set ovat valit­ta­neet, ettei­vät he kes­tä Suo­men tal­ven pimeyt­tä ja kyl­myyt­tä ja sen vuok­si ohe ovat läh­te­neet lomai­le­maan läm­pi­miin mai­hin. Minä­kin olen ennen teh­nyt samoin ja huo­man­nut, että aurin­ko­mat­ka on vir­kis­tä­nyt ja tal­vi on tun­tu­nut men­neen nopeas­ti ohi . Tätä pako­mah­dol­li­suut­ta ei ole kui­ten­kaan ollut kai­kil­la.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­toah­dis­tus­ta­ko?

Nyt on jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alet­tu syyl­lis­tää nii­tä, jot­ka syyl­lis­tä­vät syyl­lis­tä­jiä sii­tä, että he eivät tee tar­peek­si ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­via teko­ja. Siis syyl­lis­tä­mi­ses­tä syyl­lis­tä­vät syyl­lis­ty­vät itse­kin syyl­lis­tä­mi­seen. Eihän täs­sä ole mitään jär­keä?

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä eteen­päin

Kesä­lo­ma­kausi alkaa olla lop­pusuo­ral­la ja lomat useim­mal­la on lop­pu­neet tai aina­kin lop­pusuo­ral­la. Kou­lut alka­vat lähi­päi­vi­nä, oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den työt siis alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me kaik­ki ren­tou­tu­neet ja naut­ti­neet sekä kerän­neet voi­mia tule­vaa vuot­ta var­ten, kukin tahoil­laan, mökil­lä, ystä­vien paris­sa, per­heen kans­sa, suku­juh­lil­la, tal­kois­sa kuka mis­sä­kin. Nyt kun lomien jäl­keen aloit­te­lem­me töi­täm­me, niin van­hem­mat kuin oppi­laat ja opis­ke­li­jat, on syy­tä vil­kais­ta perä­pei­liin eli men­neen luku­vuo­den saa­vu­tuk­sia. Voi­tai­siin­ko ken­ties jotain teh­dä toi­sin? Oli­si­ko jotain paran­net­ta­vaa? Vai onko edes syy­tä teh­dä mitään toi­sin?


Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia alku­ja

Elo­kui­si­na aamui­na ilmas­sa alkaa olla kou­lu­aa­mun tun­tua. Ensi vii­kol­la on taas aika kiin­nit­tää eri­tyi­nen huo­mio pie­niin kul­ki­joi­hin lii­ken­tees­sä. Pie­net kou­lu­tai­pa­leen­sa aloit­ta­vat eivät aina muis­ta van­haa lii­ken­neo­pe­tus­ta “kat­so ensin vasem­paan, sit­ten kat­se oike­aan ja vie­lä ker­ran vasem­paan”.


Rent­ta­he­lek­ku: Sau­na­muis­to­ja

Että on ihmeel­li­siä tapo­ja tääl­lä Poh­jan peru­koil­la? Turis­tit nau­ra­vat ja kum­mas­te­le­vat, mik­si me suo­ma­lai­set lyöm­me ja huis­kim­me toi­sia puu­nok­sil­la kuu­mas­sa…Päät­tä­jäl­tä: Hevos­ten astu­mi­sen kau­his­te­lu kau­his­tut­taa

Parin vii­me vuo­den aika­na olen osal­lis­tu­nut eri­näi­siin semi­naa­rei­hin, jois­sa olen kuul­lut seu­raa­via väit­tei­tä: Maa­seu­tu autioi­tuu, ihmi­set halua­vat asu­maan lähem­mäs parem­pia ja moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen mer­ki­tys lap­sen kehi­tyk­sel­le kas­vaa kau­pun­gis­tu­mi­sen myö­tä, lap­si­per­heet halua­vat entis­tä enem­män asu­maan tihe­ään asu­tuil­le ja ker­ros­ta­lo­val­tai­sil­le alueil­le, toi­mi­va ja kat­ta­va jul­ki­nen lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys hyväl­le elä­mäl­le, omas­ta autos­ta on luo­vut­ta­va ilmas­to­syis­tä ja pal­ve­lu­ra­ken­net­ta on tii­vis­tet­tä­vä voi­mak­kaas­ti.