Kolum­nit

Päät­tä­jäl­tä: Ii tar­vit­see suju­vam­pia jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä

Oulun seu­dul­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen on par­hail­laan käyn­nis­sä. Pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­man perus­teel­la laa­di­taan tule­vat rei­tit ja aika­tau­lut — käy­tän­nös­sä mää­ri­tel­lään jouk­ko­lii­ken­teen tule­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kehit­tä­jäl­tä: Kulu­tusäh­kys­tä kier­to­ta­lou­teen

Kaa­mok­sen kes­kel­lä eläm­me kulu­tuk­sen kul­­ta-aikaa. Useam­man vii­kon ajan on rum­mu­tet­tu eri mai­nos­me­diois­sa alen­nus­kamp­pa­niois­ta sekä koti­ta­louk­sien jou­lun­ajan kulu­tusen­nus­teis­ta. Vii­me viik­koi­na tipah­te­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Päät­tä­jäl­tä: Eläm­me­kö soteu­nes­sa

Poli­tiik­ka, ihmis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen on monen­ta­sois­ta ja mie­len­kiin­tois­ta, jos ymmär­tää. Ute­liai­suus virit­tää mie­len ja aja­tuk­sen. Toi­si­naan on muka­na yle­väm­piä miet­tei­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKaa­sua ja jar­rua

Oulun seu­dus­ta on kas­va­mas­sa lii­ken­teen, logis­tii­kan ja tie­to­yh­teyk­sien kes­kit­ty­mä. Meil­le saa­vu­tet­ta­vuus on kai­ken kes­kiös­sä. Tän­ne pää­see käte­väs­ti mait­se, meri­tei­tä, juna­ra­taa…


Kou­lu­asiat puhut­ta­vat

Ran­ta­poh­jan sivuil­la on vii­me vuo­si­na kir­joi­tet­tu pal­jon kou­lu­asiois­ta. Ouluun liit­ty­neis­sä kun­nis­sa on oltu huo­lis­saan lähi­kou­lu­jen häviä­mi­ses­tä ja kou­lu­mat­ko­jen piden­ty­mi­ses­tä kou­lu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus