Kuivaniemi

Ilmas­to­lu­ku­pii­rit alka­vat Iin kirjastossa

Iin kir­jas­tos­sa alkaa hel­mi­kuus­sa kai­kil­le avoin ilmas­to­lu­ku­pii­ri, jos­sa lue­taan ilmas­to- ja luon­to­tee­mais­ta kir­jal­li­suut­ta. Ilmas­to­lu­ku­pii­ri tar­jo­aa ihmi­sil­le tilan, jos­sa voi poh­tia esi­mer­kik­si, miten eri­lais­ten ympä­ris­tö­krii­sien kans­sa ele­tään, tai miten kir­jal­li­suus voi aut­taa näi­den tee­mo­jen käsit­te­le­mis­tä esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten kans­sa. Luku­pii­ris­sä lue­taan proo­saa ja tietokirjallisuutta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa junan alle Iis­sä – Toi­nen kuo­li lin­tua pelas­ta­neen vetu­rin­kul­jet­ta­jan autoon

Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa kah­den eri junan alle Iis­sä. Meri­kot­kat oli­vat syö­mäs­sä radan vie­rel­lä ollei­ta junaan aiem­min tör­män­nei­tä poroja.

Ensim­mäi­nen meri­kot­kis­ta jäi tava­ra­ju­nan alle maa­nan­tai­na 28.12.

– Radan var­res­sa Iin ja Olha­van puo­li­vä­lis­sä oli junan alle jää­nei­tä poro­ja, joi­den kim­pus­sa muut­kin vetu­rin­kul­jet­ta­jat oli­vat jo näh­neet kot­kia ja korp­pe­ja. Näin kot­kan läh­te­vän len­toon radal­ta ja se len­si suo­raan vetu­rin tuu­li­la­siin, ker­too iiläi­nen vetu­rin­kul­jet­ta­ja, joka halu­aa pysyä nimettömänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu alkaa maaliskuussa

Oulun seu­dul­la alkaa maa­lis­kuun alus­sa työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu. Sen tavoit­tee­na on edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä sekä kou­lu­tuk­seen ja pal­ve­lui­hin ohjau­tu­mis­ta nykyis­tä tehok­kaam­min ja luo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saatavuuteen.

Lue lisää

Kemin bio­tuo­te­teh­taan mer­ki­tys Kui­va­nie­mel­le ja Iil­le erit­täin suuri

Met­sä Grou­piin kuu­lu­va Met­sä Fibre tekee par­hail­laan han­ke­suun­nit­te­lua uuden bio­tuo­te­teh­taan raken­ta­mi­sek­si Kemiin. Toteu­tues­saan inves­toin­nin arvo oli­si 1,5 mil­jar­dia euroa eli kysees­sä on Suo­men met­sä­teol­li­suu­den his­to­rian suu­rin inves­toin­ti. Inves­toin­ti myös tur­vai­si nykyi­set 250 työ­paik­kaa Kemin teh­taal­la tule­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si. Uuden teh­taan työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set koko arvo­ket­jus­saan oli­si­vat 2 500 hen­ki­löä. Se on 1 500 hen­ki­löä enem­män kuin Kemin nykyi­sel­lä sel­lu­teh­taal­la. Suu­rin osa uusis­ta työ­pai­kois­ta tuli­si met­sä­puo­lel­le eli puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen. Jo raken­nus­vai­heen työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set ovat erit­täin merkittäviä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.
Kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli-Olha­van tuu­li­kaa­van val­mis­te­luun – Ties­tön paran­ta­mi­ses­ta halu­taan vie­lä selvitys

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti äänes­tyk­sen (17–15, 1 tyh­jä) jäl­keen Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen val­mis­te­luun. Ennen pää­tök­sen­te­koa halu­taan vie­lä sel­vi­tys sii­tä, kuin­ka alu­een ties­töä paran­ne­taan tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­ta­mi­sen yhteydessä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus