Keskustelemme

Kes­kus­te­lem­me: Lap­sen elin­ta­vat remont­tiin koko per­heen voimin

Las­ten yli­pai­no ja liha­vuus on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­nien aika­na kou­lui­käis­ten las­ten kes­kuu­des­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kom­men­teis­sa nousee tärkeimmäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Tai­taa Oulun­kaa­ri halu­ta Kui­va­nie­men elä­ke­läi­sis­tä eroon, kun lait­toi Kui­va­nie­men tk:n kiin­ni näin koro­na aika­na. Vaa­ku­na Nyt koro­na­pan­de­mian takia kaik­ki huvitilaisuudet/kokoontumiset.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kolum­ni: Vapaa­eh­tois­työl­le kiitoksia

Vapaa­eh­tois­työ Suo­mes­sa on hyvin moni-ilmeis­­tä. Se on ehkä tun­ne­tuin sii­tä, että vapaa­eh­toi­set aut­ta­vat pai­kal­li­sia van­huk­sia, sai­rai­ta ja yksi­näi­siä hei­dän vaikeuksissaan.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSitä puu­ta kuu­le­mi­nen, jon­ka juu­rel­la asut ja elät

Koti­mai­nen puu on eko­lo­gi­nen, kes­tä­vä ja ter­veel­li­nen raken­nus­ma­te­ri­aa­li ja pit­kä­ai­kai­siin tuot­tei­siin käy­tet­ty­nä myös erin­omai­nen hii­li­va­ras­to. Puun käy­tön hyö­tyi­hin lukeu­tu­vat myös.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus