Myk­kä­kou­lul­la johtaminen

Yrit­tä­jyyt­tä lähel­lä ole­vien taho­jen ja eten­kin iso­jen yri­tys­ten tuli­si kiin­nit­tää entis­tä enem­män huo­mio­ta vuo­ro­vai­kut­tei­seen kom­mu­ni­koin­tiin. Täs­tä aihees­ta olen saa­nut run­saas­ti palau­tet­ta niin leh­to­ri­na, yrit­tä­jä­nä kuin yrityskummina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus