Ii

Tan­ja Kari urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan

Iiläis­läh­töi­nen monin­ker­tai­nen para­lym­pia­mi­ta­lis­ti Tan­ja Kari on nimet­ty Suo­men Urhei­lun Hall of Fame -kun­nia­gal­le­ri­aan. Yksi­tois­ta para­lym­pia­kul­taa kol­mel­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä hiih­tä­nyt Kari on ensim­mäi­nen tuo­hon jouk­koon valit­tu paraur­hei­li­ja. Kari pitää nimeä­mis­tä suu­re­na kun­nia­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aku ja Vik­ke Kan­ni­nen koti­ke­häs­sä

Iin Rysäl­lä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 24. hel­mi­kuu­ta Nyt Rysäh­tää! -ammat­ti­nyrk­kei­lyil­ta. Iiläis­vel­jek­set 18-vuo­tias Aku ja 19-vuo­tias Vik­ke Kan­ni­nen otte­le­vat tuol­loin molem­mat uran­sa toi­set ammat­ti­lai­sot­te­lut. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kat­ja Körk­kö sukel­taa jäl­leen pizza­pul­lan sie­luun

Kat­ja Kör­kön val­mis­tau­tu­mi­nen maa­lis­kuus­sa Las Vega­sis­sa jär­jes­tet­tä­vään Pizza World Game­siin on kovas­sa vauh­dis­sa. – Minul­le on teh­ty tree­nioh­jel­ma, joka ei tar­koi­ta pelk­kää punt­taa­mis­ta. Se on vas­ta­liik­kei­tä, ryh­din, liik­ku­vuu­den ja hapen­ot­to­ky­vyn paran­ta­mis­ta, kes­tä­vyy­den ja oikei­den lii­ke­ra­to­jen hake­mis­ta. Käyn myös her­mo­ra­ta- tai urhei­lu­hie­ro­jal­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa, Körk­kö luet­te­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi kou­lu käyt­töön rie­mun­kil­jah­duk­sin

Iin Hami­nan kou­lu otet­tiin koko­nai­suu­des­saan käyt­töön kevät­lu­ku­kau­den alkaes­sa rie­mun­kil­jah­duk­sin.– Tääl­lä näkyy pal­jon hymyi­le­viä kas­vo­ja niin oppi­lai­den kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin kes­kuu­des­sa, sanoo kou­lun apu­lais­reh­to­ri Anu Pil­to­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rei­jo Goman jät­tää työt nuo­rem­mil­le

Tänään 70 vuot­ta täyt­tä­vä put­kia­sen­nus­yrit­tä­jä Rei­jo Goman aikoo jät­tää työn­teon nuo­rem­mil­le. Hän on tosin naut­ti­nut elä­ket­tä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mut­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ari­na tavoit­te­lee yli 30 000 äänes­tä­jää kevään vaa­lei­hin

Ran­ta­poh­ja Osuus­kaup­pa Ari­nan huh­ti­kuus­sa pidet­tä­vien edus­ta­jis­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin voi odot­taa kas­va­van, kun osuus­kun­ta jär­jes­tää vaa­lin täl­lä ker­taa suo­ra­na hen­ki­lö­vaa­li­na. Aiem­min käy­tös­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lop­pu­ry­ti­nöis­sä oli pal­jon rau­taa ilmas­sa

Sota­ve­te­raa­nit ovat olleet kun­nia­vie­rai­ta Suo­men itse­näi­syy­den 100-vuo­­tis­­juh­­lis­­sa. Moni paik­ka on kui­ten­kin jää­nyt täyt­ty­mät­tä, sil­lä juh­la­kun­toi­sia vete­raa­ne­ja löy­tyy enää kovin vähän.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Jak­ku­ky­lä — gal­lia­lai­nen kylä

Kun jak­ku­ky­lä­läi­set huo­ma­si­vat Oulu-lii­­tok­­sen myö­tä, että kylän kehit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det eivät enää olleet hääp­pöi­set ja uhka­na oli näi­vet­ty­mi­nen, he eivät jää­neet sur­kut­te­le­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHam­mas­hoi­to­lan pai­kal­le ja kes­kus­taan ker­ros­ta­lo­ja, Kar­huun asui­na­lue

Ii Näh­tä­vil­lä ole­vas­sa Iin kir­kon­seu­dun kort­te­lin 23 ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­ses­sa ham­mas­hoi­to­lan alu­eel­le on suun­ni­tel­tu enin­tään vii­si­ker­rok­si­sia asuin­ra­ken­nuk­sia pysä­köin­tia­luei­neen. Kort­te­lis­sa sijait­se­va enti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus