Ii

Ham­mas­hoi­to­lan pai­kal­le ja kes­kus­taan ker­ros­ta­lo­ja, Kar­huun asuinalue

Ii Näh­tä­vil­lä ole­vas­sa Iin kir­kon­seu­dun kort­te­lin 23 ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­ses­sa ham­mas­hoi­to­lan alu­eel­le on suun­ni­tel­tu enin­tään vii­si­ker­rok­si­sia asuin­ra­ken­nuk­sia pysä­köin­tia­luei­neen. Kort­te­lis­sa sijait­se­va entinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­lä osak­si Iitä

Ran­ta­poh­ja Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­tä tulee vuo­den­vaih­tees­sa osa Iin kun­taa. Kun­ta­jaon muu­tos vai­kut­taa myös seu­ra­kun­ta­ja­koon. Ev.lut. kirk­koon kuu­lu­vat Jak­ku­ky­län asuk­kaat siir­ty­vät Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­ja uudis­tuu vuo­den vaihtuessa

Käsi­pu­he­li­met, mat­ka­pu­he­li­met eli kän­ny­kät tuli­vat taval­li­sen­kin ihmi­sen ulot­tu­vil­le hiu­kan yli 20 vuot­ta sit­ten. Mitä niil­lä pys­tyi teke­mään? Soit­ta­maan, lähet­tä­mään tekstiviestejä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii antaa luon­to­lah­jan Suomelle

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­ta osal­lis­tuu Luon­to­lah­ja­ni sata­vuo­ti­aal­le ‑kam­pan­jaan perus­ta­mal­la yksi­tyi­sen luon­non­suo­je­lua­lu­een Pirt­ti­jär­vel­le. 15,6 heh­taa­rin kokoi­nen Pirt­ti­jär­ven pals­ta sijait­see Yli-Olha­­vas­­sa. Se.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la,  Sirk­ku Han­he­la, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Keväjärvi,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ei lii­ken­ne­va­lo­ja Iihin

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Nelos­tiel­le Iihin ei tule lii­ken­ne­va­lo­ja. Näin päät­ti Iin kun­nan­val­tuus­to eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi vilk­kaan kes­kus­te­lun jäl­keen äänin 19–16.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Rakas joulupukki

Näin Suo­men itse­näi­syy­den juh­la­vuo­den jou­lu­na voi­sit suo­sia lah­ja­säk­ki­si sisäl­töä vali­tes­sa­si eri­tyi­ses­ti suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta, mikä­li se suin­kin on enää mah­dol­lis­ta. Pahat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus