Haukipudas

ABC:n pai­kal­le ava­taan Sale toukokuussa

Lähi-ABC Hau­ki­pu­taan pai­kal­le Keis­kaan ava­taan Sale-vähit­­täis­­ta­­va­­ra­­kaup­­pa kevääl­lä. ABC oli vii­meis­tä päi­vää auki eilen kes­ki­viik­ko­na. Sale on S‑ryhmään kuu­lu­va vähittäiskauppaketju. –.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tirin­ky­län, Keis­kan ja Joki­ky­län kou­lu­jen puo­les­ta kerä­tään nimiä

Keis­kan ja Joki­ky­län alu­een asuk­kaat Hau­ki­pu­taal­ta ja Tirin­ky­län asuk­kaat Kii­min­gis­tä vetoa­vat päät­tä­jiin ja vir­ka­mie­hiin omien lähi­kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Net­tiin on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kelan pal­ve­lut Hau­ki­pu­taal­la hyvin­voin­ti­pis­tee­seen ja Oulu10:een

Kela pal­ve­lee Hau­ki­pu­taal­la maa­lis­kuun alus­ta läh­tien uusis­sa toi­mi­pis­teis­sä. Kir­jas­ton yhtey­des­sä ole­vas­sa Oulu10 yhteis­pal­ve­lu­pis­tees­sä toi­mii ylei­nen ohjaus ja neu­von­ta. Ajan­va­rauk­sel­la toimiva.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hols­tin­mäel­lä alka­mas­sa metal­lin ja kumin erot­ta­mi­sen koe­toi­min­ta — asuk­kaat vastustavat

TL Solu­tion Oy on jät­tä­nyt 22.1. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mel­le koe­toi­min­tail­moi­tuk­sen, joka kos­kee metal­­li- ja kumi­ro­mu­jen käsit­te­lyä induk­tio­tek­nii­kan pilo­toin­nil­la Kel­lon Holstinmäellä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jo­lo­hen­kas­va­tus alkaa kevääl­lä Martinniemessä

Lai­ta­ka­rin Kala Oy aloit­taa kir­jo­lo­hen­kas­va­tuk­sen Mar­tin­nie­men edus­tal­la Hau­ki­pu­taal­la tänä kevää­nä. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa tiis­­tai-ilta­­na vie­rail­lut toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kar­ja­lai­nen ker­toi, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­nu­jah­tiin vah­vas­sa myötätuulessa

Hau­ki­pu­taan Ahmat jyrä­si loh­kon­sa vas­tus­ta­mat­to­maan voit­toon jää­kie­kon kol­mos­di­vi­sioo­nas­sa. Pudo­tus­pe­leis­tä jouk­ku­eel­le kel­paa vain mestaruus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKenen­kään ei ole hyvä olla yksin

Ystä­vät, suku­lai­set ja kans­sa­käy­mi­nen eri-ikäis­ten ihmis­ten kans­sa on elä­mäs­sä tär­ke­ää. Kenen­kään ei ole hyvä olla yksin, sanoo hau­ki­pu­taa­lai­nen Elsa Jämsä-Rautio.Huomenna vie­te­tään ystä­vän­päi­vää, ja väes­tön ikään­tyes­sä tänä päi­vä­nä puhu­taan van­hus­pal­ve­luis­ta, ikäih­mis­ten asu­mi­ses­ta ja työt­tö­myy­des­tä. Ja mitä sote-uudis­tus­kin sit­ten lopul­ta tar­koit­taa, on val­tao­sal­le ihmi­sis­tä vie­lä hämä­rän pei­tos­sa. Näkö­kul­maa aihei­siin valot­taa 92-vuo­ti­sel­la elä­män­ko­ke­muk­sel­la Elsa Jäm­sä-Rau­tio, paluu­muut­ta­ja Ruotsista.Koti on paras paik­ka ja siel­lä on hyvä asua, mut­ta Elsa Jäm­sä-Rau­tion mie­les­tä kaik­kien koh­dal­la ei ole paras rat­kai­su, että hyvin iäk­käi­den ja sai­rai­den ihmis­ten on asut­ta­va asun­nois­saan pit­käl­ti oman onnen­sa nojas­sa, jol­loin seu­ra­na on turvattomuus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syke eväs­tää liik­ku­jat Vir­pi­nie­mes­sä ja Jatulissa

Vir­pi­nie­mes­sä luon­non hel­mas­sa toi­mii kah­­vi­­la-ravin­­to­­la-elin­­tar­­vi­­ke­­kios­­ki Vir­pi­nie­men Syke. Hau­ki­pu­taal­la Jatu­lis­sa puo­les­taan pal­ve­lee Gril­­li-kah­­vi­­la Jatu­lin Syke. Molem­pien paik­ko­jen toi­min­nas­ta on vas­tan­nut vuodesta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa huol­to pelaa ja ladut ovat olympiakunnossa

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­se­nä 24.–25. hel­mi­kuu­ta. Lau­an­tai­na Tor­pan­mäel­lä on las­ten hiih­to­ki­sa ja koko per­heen tapah­tu­ma ja sun­nun­tai­na suk­si­taan perinteinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus