Vaa­san Oy:n yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­luil­la ei vai­ku­tuk­sia Kii­min­gin leipomoon

Yt-neuvotteluilla ei ollut vaikutuksia Vaasan leipomoon Jäälissä. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Lant­män­nen Uni­ba­ke ‑lei­po­mo­yh­ti­öön kuu­lu­van Vaa­san Oy:n yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut on saa­tu pää­tök­seen. Neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na Vaa­san Oy raken­taa uuden tuo­tan­to­lin­jan Van­taan lei­po­moon ja Kot­kan tuo­re­lei­pä­tuo­tan­to lak­kau­te­taan. Toi­men­pi­teet joh­ta­vat noin 39 hen­ki­lön työ­suh­teen päät­ty­mi­seen vuo­den 2022 aika­na sekä Van­taan lei­po­mon työn­te­ki­jöi­den lomaut­ta­mi­siin. Jää­lin Väli­ky­läs­sä sijait­se­vaan Kii­min­gin lei­po­moon ei neu­vot­te­luil­la ole Vaa­san oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tho­mas Isaks­so­nin mukaan vaikutuksia.

Neu­vot­te­lui­den tulok­se­na Vaa­san Oy toteut­taa suun­ni­tel­lut muu­tok­set lei­po­mo­ver­kos­toon­sa ja toi­min­taan­sa. Muu­tok­siin sisäl­ty­vät yli 7 mil­joo­nan euron inves­toin­ti kau­ra­lei­vän val­mis­tus­ka­pa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­sek­si ja uuden tuo­tan­to­lin­jan raken­ta­mi­sek­si Van­taan lei­po­moon, sekä Kot­kan tuo­re­lei­pä­tuo­tan­non lak­kaut­ta­mi­nen tou­ko­kuus­sa 2022. Lisäk­si muu­tok­siin sisäl­tyy toi­min­nan uudel­lee­nor­ga­ni­soin­tia lei­po­mo­yk­si­köi­den kes­ken Suo­mes­sa ja ulkoistamista.

Edel­lä mai­ni­tuil­la toi­men­pi­teil­lä on hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia, jot­ka tämän het­ki­sen arvion mukaan joh­ta­vat noin 39 hen­ki­lön työ­suh­teen päät­ty­mi­seen vuo­den 2022 aika­na sekä Van­taan lei­po­mon työn­te­ki­jöi­den lomaut­ta­mi­siin tam­mi­kuu­hun 2022 men­nes­sä. Irti­sa­no­mi­set koh­dis­tu­vat pää­asias­sa Kot­kan tuo­re­lei­po­mon työn­te­ki­jöi­hin. Alun perin hen­ki­lös­tön vähen­tä­mis­tar­peek­si arvioi­tiin enin­tään 45 henkilöä.

Vaa­san Oy:n suun­ni­tel­ma ei sisäl­lä tuo­tan­non siir­to­ja Suo­mes­ta ulko­mail­le, eikä se kos­ke Lant­män­nen Cerea­lian näk­ki­lei­pä­tuo­tan­toa Kotkassa.

Yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den perus­tee­na oli­vat tuo­tan­nol­li­set, talou­del­li­set ja toi­min­to­jen uudel­leen­jär­jes­te­lyis­tä joh­tu­vat syyt. Vaa­san Oy työl­lis­tää Suo­mes­sa noin 530 hen­ki­löä ja lei­po­mo­toi­min­taa on yhteen­sä vii­del­lä paikkakunnalla.