Toni Her­ra­nen nap­pa­si luok­ka­voi­ton uran­sa ensim­mäi­ses­sä Jyväs­ky­län MM-rallissa

Jääliläinen Tori Herranen onnistui loistavasti uransa ensimmäisessä Jyväskylän MM-rallissa.(Kuva: Jani Salonen)Jääliläinen Tori Herranen onnistui loistavasti uransa ensimmäisessä Jyväskylän MM-rallissa.(Kuva: Jani Salonen)

Jää­lis­tä kotoi­sin ole­va Toni Her­ra­nen ajoi vii­kon­lop­pu­na uran­sa ensim­mäi­sen Jyväs­ky­län MM-ral­lin. Tätä ennen 17-vuo­ti­aal­le Her­ra­sel­le oli ker­ty­nyt MM-start­te­ja jo kak­si kap­pa­let­ta, kun nuo­ru­kai­nen osal­lis­tui Ford Fies­tal­laan aiem­min täl­lä kau­del­la Rova­nie­men sekä Viron MM-ralleihin.

Her­ra­sen ja kar­tan­lu­ki­ja Sebas­tian Vir­ta­sen debyyt­ti Kes­ki-Suo­men sora­teil­lä sujui mal­lik­kaas­ti. Etu­ve­tois­ten luo­kas­sa täräh­ti poh­ja-aika yhtä ren­kaan vaih­to-ope­raa­tio­ta luu­kun otta­mat­ta jokai­sel­le erikoiskokeelle.

– Tämä kisa on ollut yksi unel­mis­ta, vii­kon­lo­pus­ta jäi koko­nai­suu­des­saan erit­täin hie­no fii­lis! Mel­ko­lail­la puh­taas­ti pääs­tiin kisa läpi, eikä omas­sa teke­mi­ses­sä ollut moi­tit­ta­vaa, Her­ra­nen tote­si tyytyväisenä.

Kil­pai­lu oli kak­si­kol­le myös ensim­mäi­nen intia­lai­sen ren­gas­val­mis­ta­ja MRF:n renkailla.

– Ren­kaat toi­mi läpi vii­kon­lo­pun oikein hie­nos­ti, ei mitään vali­tet­ta­vaa. Olo­suh­teet tosin oli var­sin­kin toi­seen ker­taan ajet­ta­vil­la pät­kil­lä todel­la haas­ta­vat, ja ren­gas­ri­koil­ta oli mel­kein mah­do­ton vält­tyä. Kiviä oli muu­ta­mil­la osuuk­sil­la ihan kes­kel­lä ajouria.

Vaik­ka Jyväs­ky­läs­sä ei täl­lä ker­taa junio­rei­den MM-pis­teis­tä ajet­tu, eikä sen vuok­si vauh­tia pys­tyt­ty kan­sain­vä­li­seen kär­keen ver­tai­le­maan, oli kil­pai­lu koke­muk­sen kan­nal­ta sil­ti erit­täin tärkeä.

– Oli tot­ta kai hyvä saa­da tämä koke­mus jat­koa aja­tel­len. Näi­tä samo­ja eri­kois­ko­kei­ta kui­ten­kin aje­taan toden­nä­köi­ses­ti myös tule­vi­na vuo­si­na, Her­ra­nen selvittää.

Her­ra­ses­ta tuli täl­lä kau­del­la his­to­rian yhdek­sän­nek­si nuo­rin MM-ral­liin osal­lis­tu­nut kul­jet­ta­ja. Suo­ma­lai­sis­ta edel­lä on vain Kal­le Rovan­pe­rä. Myös kol­me MM-start­tia alle 18-vuo­ti­aal­le on kun­nioi­tet­ta­va suo­ri­tus, se on nimit­täin nel­jän­nek­si eni­ten koko MM-sar­jan his­to­rias­sa. Enem­män nii­tä on ainoas­taan Rovan­pe­räl­lä (7), Karl Kruu­dal­la (6) sekä Jev­ge­ni Novi­ko­vil­la (5).

Sec­to Ral­ly Fin­land 2021 tulok­set, RC4-luokka

1. Toni Her­ra­nen 2:57:57.2

2. Kari Hytö­nen +16:32.8

3. Har­ry Nie­mi­nen +21:53.7

4. Rai­mo Kai­san­lah­ti +22:39.2

5. Fre­de­ric Souf­fez +25:23.2

Toni Her­ra­nen Sports ‑tie­do­tus / Tane­li Niinimäki