Sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä ja epä­ta­sa-arvo­nuor­ten murheena

Jääliläisen lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Anniina Alakärpän mukaan koulujen seksuaalikasvatus on usein uhkakuvakeskeistä, monesti puhutaan vain seksitaudeista ja ehkäisystä, mutta todellisuudessa nuoret janoavat tietoa nautinnosta ja esimerkiksi suostumuksesta, joka on aiheena uusi. (Kuva: Teea Tunturi)Jääliläisen lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Anniina Alakärpän mukaan koulujen seksuaalikasvatus on usein uhkakuvakeskeistä, monesti puhutaan vain seksitaudeista ja ehkäisystä, mutta todellisuudessa nuoret janoavat tietoa nautinnosta ja esimerkiksi suostumuksesta, joka on aiheena uusi. (Kuva: Teea Tunturi)

Tun­ne­tai­to­jen opet­ta­mi­nen ja sek­su­aa­li­kas­va­tus ovat vii­me vuo­si­na lisään­ty­neet ja ne etsi­vät uusia muo­to­ja niin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa kuin kou­lu­maa­il­mas­sa eri ikäis­ten kes­kuu­des­sa. Tun­ne­tai­to­jen avul­la opi­taan pie­nes­tä pitäen tun­te­maan oma itsen­sä sekä ymmär­tä­mään parem­min myös toisia.

Eri-ikäi­set nuo­ret puo­les­taan kai­paa­vat suo­raa puhet­ta ja moni­puo­lis­ta kes­kus­te­lua sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­tä aiheista.

Sek­su­aa­li­kas­va­tuk­sen tavoit­tee­na on Väes­tö­lii­ton mukaan hyvä sek­su­aa­li­ter­veys ja sek­su­aa­li­nen hyvin­voin­ti. Sek­su­aa­li­kas­va­tus tukee jokai­sen sek­su­aa­lis­ta itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta, oikeut­ta kokea oma sek­su­aa­li­suus hyvä­nä ja arvok­kaa­na sekä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den poh­tia suku­puo­lia ja seksuaalisuuksia.

Jää­li­läi­nen las­ten ja nuor­ten tun­ne­tai­to-ohjaa­ja Annii­na Ala­kärp­pä ker­too, että kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­sä koros­tuu eri­tyi­ses­ti sateen­kaa­ri­nuor­ten koke­ma epä­ta­sa-arvo, ja se, että sateen­kaa­ri­nuo­ret voi­vat mui­ta nuo­ria huo­nom­min. Mie­lia­laan liit­ty­vät huo­let ovat heil­lä lähes kak­si ker­taa mui­ta nuo­ria ylei­sem­piä. Kak­si kol­mes­ta sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin ja noin 60 pro­sent­tia suku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vis­ta nuo­ris­ta oli ollut huo­lis­saan mie­lia­las­taan kyse­lyä edel­tä­vän vuo­den aikana.

Tämä aihe on Ala­kär­pän mukaan sel­lai­nen, johon sek­su­aa­li­kas­va­tuk­sen ja kou­lu­jen paris­sa on mer­kit­tä­viä teko­ja teh­tä­vä­nä. Myös hen­ki­lö­kun­nan kou­lut­ta­mi­nen on täs­sä suh­tees­sa ensiar­voi­sen tärkeää.

Sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän laa­juus puhut­taa, mut­ta tee­man käsit­te­ly kou­lu­jen sek­su­aa­li­kas­va­tuk­ses­sa on vähäis­tä. Monet nuo­ret eivät oikein tie­dä, mikä on sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ja mikä ei. Usein häi­ri­tään tietämättömyyttään.

– Nuor­ten kans­sa on erit­täin tär­ke­ää kes­kus­tel­la sii­tä, miten he koke­vat sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän ja miten näi­tä asioi­ta pitäi­si käsitellä.

Ala­kär­pän mukaan kou­lu­jen sek­su­aa­li­kas­va­tus on usein uhka­ku­va­kes­keis­tä, mones­ti puhu­taan vain sek­si­tau­deis­ta ja ehkäi­sys­tä, mut­ta todel­li­suu­des­sa nuo­ret janoa­vat tie­toa nau­tin­nos­ta ja esi­mer­kik­si suos­tu­muk­ses­ta, joka on aihee­na uusi.

– Asiois­ta kai­va­taan kes­kus­te­lua posi­tii­vi­seen sävyyn. Nuo­ret ovat nykyi­sin aiem­paa tie­toi­sem­pia, ja kai­paa­vat sik­si moni­nai­sem­paa tie­toa, Ala­kärp­pä sanoo.

Eri­tyi­sen pal­jon nuo­ria hänen mukaan­sa puhut­ta­vat seu­rus­te­lusuh­teet ja nii­den moninaisuus.

– Mones­ti nuo­ret kysy­vät, ovat­ko he nor­maa­le­ja. Epä­var­muu­den sanoit­ta­mi­nen on tär­keä­tä. Sii­tä alkaa omien suun­ta­vii­vo­jen hahmottaminen.

Ala­kärp­pä ker­too saa­neen­sa nuo­ril­ta palau­tet­ta, että heis­tä on ollut tur­val­lis­ta kuun­nel­la hänen sek­su­aa­li­kas­va­tuk­sen tun­ti­aan, kun niis­sä het­kis­sä ei loke­roi­da. Jokai­nen saa olla oma itsensä.

Jos lap­si ei saa koko­nais­val­tais­ta, tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vaa sek­su­aa­li­kas­va­tus­ta, sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vät mal­lit ja usko­muk­set opi­taan joka tapauk­ses­sa jos­tain, nykyi­sin var­sin usein inter­ne­tin syö­ve­reis­tä ja sosi­aa­li­ses­ta mediasta.

Ilman suun­ni­tel­mal­lis­ta sek­su­aa­li­kas­va­tus­ta nuo­ren kyky ymmär­tää ja kysee­na­lais­taa esi­mer­kik­si por­nos­ta ja muus­ta viih­tees­tä sekä kave­reil­ta opit­tu­ja mal­le­ja ja nii­den taka­na ole­via usko­muk­sia voi jää­dä vaillinaiseksi.

Jokai­nen lap­sen ja nuo­ren kans­sa toi­mi­va aikui­nen on sek­su­aa­li­kas­vat­ta­ja, halusi­pa sitä tai ei. Sik­si jokai­sen kas­vat­ta­jan kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­viin arvoi­hin­sa, asen­tei­siin­sa ja kipu­koh­tiin­sa sekä poh­tia, miten nii­tä tulee välit­tä­neek­si lap­sel­le joko tie­toi­ses­ti tai tiedostamattaan.

Pie­net lap­set ovat luon­nos­taan ute­liai­ta, ja Annii­na Ala­kärp­pä toi­voi­si­kin, että tilan­tei­siin ja het­kiin tar­tut­tai­siin, jot­ta voi­tai­siin tukea las­ten kas­vua täl­tä­kin osin jo pie­nes­tä pitäen. Hän toi­voo myös, että perus­kou­lun lisäk­si toi­sen asteen oppi­lai­tok­sis­sa, eri­tyi­ses­ti ammat­ti­kou­luis­sa, sek­su­aa­li­kas­va­tus­ta annet­tai­siin nykyis­tä enemmän.

Läh­tee­nä on käy­tet­ty myös Väes­tö­liittoa