OLKAn valo­kui­tu on Jää­lis­sä noin 75 kiin­teis­töl­lä

Jääliläinen Janne Kiiski on yksi niistä, jotka saivat OLKAn valokuituyhteyden itselleen verkon ensimmäisen vaiheen rakentamisen yhteydessä. Hän kertoo, että valokuitu on siitä hyvä, että sen olemassaoloa ei huomaa mitenkään, sillä se toimii moitteetta ja on niin nopea kuin kuvitella saattaa.

Ensim­mäi­set jää­li­läi­set sai­vat OLKAn (Verk­ko-osuus­kun­ta Oulun­seu­dun Laa­ja­kais­ta) valo­kui­tu­yh­tey­den kotiin­sa juu­ri ennen kou­lu­jen alkua. Noin 75 käyt­tä­jää on liit­ty­nyt verk­koon ja otta­nut kui­dun käyt­töön­sä. Muka­na on sekä oma­ko­ti­ta­lo­ja, yksit­täi­siä rivi­ta­loa­sun­to­ja että talo­yh­tiöi­tä.

– Laa­jen­nuk­seen kerä­tään täl­lä het­kel­lä lisä­liit­ty­jiä. Tar­koi­tus on aloit­taa raken­ta­mi­nen heti, kun liit­ty­jiä on riit­tä­väs­ti. Haluk­kai­ta on täl­lä het­kel­lä noin 50 eri alueil­ta Jää­liä, mut­ta toteu­tu­mi­seen tar­vi­taan vie­lä jon­kun ver­ran lisää, ker­too jää­li­läi­nen kui­tuak­tii­vi ja OLKAn hal­li­tuk­sen jäsen Toni Kor­ho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus