Luot­sin arki­päi­vää Perä­me­ren alu­eel­la eri vuo­si­kym­me­nil­tä

Luotsimoottorissa. Wiljo Byströmin kuva vuodelta 1931, omistaja Pentti Auranaho.

Alku­vai­heis­saan 1600-luvul­la lai­va­reit­tien mer­kit­se­mi­nen hoi­det­tiin rei­ma­rei­den avul­la. Oulus­sa oli joen­mer­kit­si­jöi­tä ja rei­ma­ri­mie­hiä. Hei­tä oli yleen­sä kak­si, jot­ka ase­tet­tiin tähän teh­tä­vään ylei­ses­sä raas­tu­van­ko­kouk­ses­sa. Hei­dän vel­vol­li­suu­te­na oli aset­taa mata­li­koil­le mää­rä­tyt rei­ma­rit kau­pun­gin ja Hai­luo­don välil­le, eri­to­ten Kraa­se­lin ulko­puo­lel­le ja San­to­sen nie­meen. Teh­tä­viin kuu­lui myös luot­si­toi­mi, jos­ta he sai­vat periä lai­vo­jen suu­ruu­den mukai­sen mak­sun. Sii­ka­jo­ki­lais­ten ja hai­luo­to­lais­ten talon­poi­kien…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus