Rai­mo Myk­kä­nen 90 vuot­ta: Lii­kun­ta ja kun­non ruo­ka ovat pit­kän iän salaisuudet

Raimo Mykkänen pohtii menneitä vuosikymmeniä kodissaan Jäälin Välikylässä. Vuodet ovat olleet ja ovat edelleen täynnä elämää. Mykkänen asuu yhä kotitaloaan yhdessä vaimonsa kanssa. Poika asuu samassa pihapiirissä. (Kuva: Teea Tunturi)Raimo Mykkänen pohtii menneitä vuosikymmeniä kodissaan Jäälin Välikylässä. Vuodet ovat olleet ja ovat edelleen täynnä elämää. Mykkänen asuu yhä kotitaloaan yhdessä vaimonsa kanssa. Poika asuu samassa pihapiirissä. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­lin Väli­ky­läs­sä asu­va Rai­mo Myk­kä­nen (s. 15.11.1931) on syn­tyi­sin Pih­ti­pu­taal­ta Kär­väs­ky­län Paha­suol­ta. Mel­ko pian Rai­mon ja hänen kak­sois­vel­jen­sä syn­ty­män jäl­keen per­he pakat­tiin hevos­kyy­tiin muut­to­kuor­man kans­sa, yli­tet­tiin Elä­män­jär­vi jäi­tä myö­ten ja pää­dyt­tiin Sel­kä­jär­ven ran­nal­le Pyhä­jär­vel­le. Kaik­ki­aan per­hee­seen syn­tyi 11 poi­kaa ja yksi tytär. Elan­to tuli maa- ja metsätaloudesta.

Rai­mo Myk­kä­nen kävi kou­lun­sa Kon­tia­lan kou­lus­sa, joka toi­mi maa­lais­ta­los­sa parin kilo­met­rin pääs­sä kotoa.

– Muis­tiin on jää­nyt, että aina ennen kou­lun alkua autel­tiin vel­jen kans­sa äitiä navet­ta­töis­sä. Luo­tiin lan­nat pois. Olen kyl­lä aja­tel­lut, että tai­si vähän tuok­sah­taa, kun sii­tä läh­ti suo­raan kou­luun, Myk­kä­nen naurahtaa.

Nuo­ruu­des­taan hän muis­taa myös kes­sun­vil­je­lyn ja ‑hake­tuk­sen.

– Teh­tä­vä­nä­ni oli hak­ku­ris­sa haka­ta kes­su pie­nek­si ja seu­loa se Sini­vel­jek­seen sekoi­tet­tu­na höy­lä­pen­kin laa­tik­koon. Erää­nä päi­vä­nä pak­ka­sin itsel­le pie­neen pus­siin kes­sua ja syty­tin kou­lu­mat­kal­la suu­ren naa­va­kuusen alla tupa­kan pala­maan. Samal­la syty­tin naa­va­kuusen­kin pala­maan, ja tuli kau­hu, että sain aiheu­tet­tua laa­jan met­sä­pa­lon. Onnek­si tuli hii­pui nopeas­ti. Tähän päät­tyi tupa­koin­ti­ni sil­lä erää.

Nuo­re­na met­sä­työt kuu­lui­vat olen­nai­se­na osa­na per­heen poi­kien töi­hin. 1940-luvun lopul­la ne kui­ten­kin lop­pui­vat Rai­mo Myk­kä­sen osal­ta var­sin nopeas­ti, sil­lä hän louk­ka­si sel­kän­sä pahoin met­säs­sä. Ris­ti­se­läs­tä nit­kah­ti nika­ma, ja sel­kään teh­tiin 1950 kesäl­lä jäy­kis­tys­leik­kaus Inva­li­di­sää­tiöl­lä Helsingissä.

Sai­raa­la­jak­son jäl­keen Myk­kä­nen meni maa­seu­tu­kou­luun Mänt­sä­lään, mut­ta jo ennen tätä hän oli ollut koti­ky­län­sä E‑liikkeessä har­joit­te­li­ja­na ja myö­hem­min myy­mä­län­hoi­ta­ja­na. Työ­uran­sa hän teki­kin täy­sin lii­ke-elä­män pal­ve­luk­ses­sa. Vuon­na 1954 hän aloit­ti koti­paik­ka­kun­nan SOK:lla myy­mä­län­hoi­ta­ja­na ja siel­tä mukaan elä­män ilot ja surut jaka­maan tart­tui vai­mo, Eila. Paris­kun­nal­le syn­tyi kak­si las­ta, joil­le on syn­ty­nyt yhteen­sä vii­si lasta.

Elä­mä kul­jet­ti per­heen Kemi­jär­ven kaut­ta Jää­liin, jon­ne he muut­ti­vat elo­kuus­sa 1969.

– Ostim­me täs­tä tal­via­sut­ta­van kesä­mö­kin, jota sit­ten kun­nos­tim­me ja laajensimme.

Jää­li­läi­set ja kii­min­ki­läi­set tun­te­vat Rai­mo Myk­kä­sen aktii­vi­se­na liik­ku­ja­na. Hän on monel­le tut­tu näky niin käve­lyl­lä, pol­ku­pyö­rän seläs­sä kuin suk­sil­la­kin. Moni muis­taa hänen yli 200 kilo­met­rin pyö­rä­ret­ken­sä mökil­tä Pyhä­jär­vel­tä kotiin Jää­liin, vii­mei­sin näis­tä tuli tai­tet­tua kasi­kymp­pi­se­nä. Vii­kot­tai­nen jump­pa­tun­ti kuu­luu yhä hänen rutii­nei­hin­sa. Uin­ti ja kun­to­sa­li ovat olleet tauol­la koro­nan vuok­si, mut­ta nyt hän aikoo akti­voi­tua sen suhteen.

Myös har­ras­ta­ja­teat­te­ri­la­voil­ta mies on tut­tu monel­le. Par­hail­laan Rai­ja Päk­ki­län luot­saa­ma Senio­ri­teat­te­ri työs­tää Päät­ty­nei­den päi­vien baa­ri ‑näy­tel­mää, jos­sa Myk­kä­nen van­him­pa­na on rok­ki­vaa­rin roolissa.

– Aika­naan, 70-luvul­la olin muka­na Oulun teat­te­ris­sa niin sanot­tu­na ilta-avus­ta­ja­na. Se har­mit­taa, että sii­tä jät­täy­dyin pois, kun ei poli­tiik­kaan men­tyä­ni aika enää riit­tä­nyt kaikkeen.

Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa Myk­kä­nen oli aktii­vi­nen vuo­si­kym­me­nien ajan, muun muas­sa Kii­min­gin kun­nan­val­tuu­tet­tu­na ja ‑hal­li­tuk­ses­sa sekä Oulun­suun sai­raa­lan hal­li­tuk­ses­sa, Hei­kin­har­jun sai­raa­lan hal­li­tuk­ses­sa ja OYK­Sin val­tuus­tos­sa. Asu­ka­sak­tii­vi­suu­des­ta ker­too jotain se, että hänet on nimet­ty Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen kunniapuheenjohtajaksi.

Näky­vim­pi­nä saa­vu­tuk­si­na päät­tä­jä­vuo­sil­taan Myk­kä­nen pitää Jää­lin Tar­han­mä­keä, joka tar­jo­aa nykyi­sin lap­sil­le mah­dol­li­suu­den vaik­ka­pa pulk­ka­mäen­las­kuun. Eri­tyi­ses­ti hän­tä ilah­dut­taa Jää­lin ja Hönt­tä­mäen välil­le vas­ti­kään toteu­tu­nut latu, jota Myk­kä­nen esit­ti ensim­mäi­sen ker­ran raken­net­ta­vak­si val­tuus­toa­loit­teel­la jo 30 vuot­ta sit­ten. Myös Väli­ky­län ken­tän raken­ta­mi­nen oli hänel­le tär­keä saavutus.

Työ­ura E‑liikkeen raken­nus­teol­li­suu­den tuk­ku­myyn­nis­sä, Ren­lun­din rau­ta­kau­pas­sa päät­tyi vuon­na 1987 yksi­löl­li­seen var­hai­se­läk­kee­seen han­ka­loi­tu­nei­den sel­kä­vai­vo­jen vuoksi.

Nyt, 90-vuo­tis­päi­vän kyn­nyk­sel­lä Rai­mo Myk­kä­nen ajat­te­lee, että pit­kän iän salai­suus löy­tyy lii­kun­nas­ta ja kun­non ravin­nos­ta mar­joi­neen ja puolukkapuuroineen.

Ajo­kort­ti tuli vas­ti­kään plak­ka­riin vie­lä seu­raa­vak­si vii­dek­si vuodeksi.

– Toki sen suh­teen pitää tark­kail­la aktii­vi­ses­ti itseään.

Rai­mo Myk­kä­nen juh­lii syn­ty­mä­päi­vi­ään per­he­pii­ris­sä myöhemmin.

– Nyt emme vali­tet­ta­vas­ti voi juh­lia, mut­ta haluan välit­tää kii­tok­set kai­kil­le ystä­vil­le, työ­ka­ve­reil­le, näy­tel­mä­ka­ve­reil­le ynnä muil­le men­neis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä, kuten tule­vis­ta­kin vuosista.

Hel­sin­gin olympialaiset 

Hel­sin­gin olym­pia­ki­so­jen aikaan, vuon­na 1952, Rai­mo Myk­kä­nen oli sääs­tä­nyt pit­kään rahaa, jot­ta voi­si läh­teä seu­raa­maan olym­pia­lai­sia. Sääs­töön oli ker­ty­nyt 5 400 mark­kaa, ja aja­tuk­se­na oli, että hän voi­si viet­tää 3–4 päi­vää Hel­sin­gis­sä kiso­ja seu­ra­ten. Liput kat­so­moon mak­soi­vat pai­kas­ta riip­puen noin 300 mar­kas­ta 2 100 markkaan.

Olym­pia­lais­ten tun­nel­maan Myk­kä­nen pää­si jo Man­ner­hei­min­tie­tä kävel­les­sään, kun katu­ku­va täyt­tyi kan­sain­vä­li­sis­tä urhei­li­jois­ta ja kisa­kat­so­jis­ta. Het­ki on pai­nu­nut mie­hen mieleen.

Ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä Rai­mo Myk­kä­nen suun­ta­si sta­dio­nil­le ava­jai­siin kat­so­maan, kun Paa­vo Nur­mi toi olym­pia­soih­dun kan­san eteen ja sytyt­ti olym­pia­tu­len. Han­nes Koleh­mai­nen sai het­keä myö­hem­min kun­nian sytyt­tää olym­pia­tu­len sta­dio­nin tor­nin huippuun.

Ava­jai­sis­sa voi­mis­te­li­ja Heik­ki Savo­lai­nen van­noi olym­pia­va­lan ja pre­si­dent­ti J. K. Paa­si­ki­vi piti ava­jais­pu­heen. Myk­kä­nen muis­taa myös val­ko­pu­kui­sen, myö­hem­min rau­ha­nen­ke­lik­si nime­tyn nai­sen, joka juok­si ava­jai­sis­sa mek­ko hul­mu­ten koh­ti puhu­ja­ko­ro­ket­ta. Nai­sen hen­ki­löl­li­syyt­tä arvail­tiin pit­kään, mut­ta lopul­ta hän pal­jas­tui sak­sa­lai­sek­si Bar­ba­ra Rotbraut-Pleye­rik­si.

– Ava­jais­päi­vän jäl­keen mie­tin, riit­tä­vät­kö rahat jos­sain motel­lis­sa yöpy­mi­seen ja tulin sii­hen tulok­seen, että jos haluan vie­lä kiso­ja seu­ra­ta, majoit­tu­mi­seen ei ole rahaa.

Myk­kä­nen käve­li sta­dio­nin lähel­lä puis­tos­sa ja tuli kau­nii­den pen­sai­den lähel­le. Hän päät­ti ryö­miä nii­den alle ja nuk­kui makeas­ti nii­den suo­jas­sa. Aamul­la mies pyyh­ki leh­det vaat­teis­taan ja suun­ta­si takai­sin koh­ti stadionia.

Itse kil­pai­lu­ta­pah­tu­mis­ta pääl­lim­mäi­sek­si jäi mie­leen Emil Zato­pe­kin yli­voi­mai­suus eri juok­su­mat­koil­la sekä Neu­vos­to­liit­toa edus­ta­neen viro­lai­sen kil­pa­kä­ve­li­jä Bru­no Jun­kin suo­ri­tus avajaispäivänä.

– En ollut mil­loin­kaan näh­nyt kil­pa­kä­ve­lyä ja tämän neu­vos­to­liit­to­lai­sen suo­ri­tus ren­tou­des­saan on pai­nu­nut mie­leen. Miten se lan­tio liik­kui­kin niin notkeasti.

Myk­kä­nen onnis­tui saa­maan vie­lä Mänt­sä­läs­tä kou­lul­taan lipun Hel­sin­gin olym­pia­ki­so­jen päät­tä­jäi­siin. Urhei­lus­ta innos­tu­neen mie­hen unel­ma olym­pia­ki­so­jen seu­raa­mi­ses­ta oli käy­nyt toteen. Hän sai todis­taa, miten Suo­mi saa­vut­ti nois­sa olym­pia­lai­sis­sa kuusi kul­taa, kol­me hope­aa ja 13 pronssia.