Las­sen Metal­li on kas­va­nut auto­tal­li­fir­mas­ta isok­si metal­lia­lan yritykseksi

Mervi, Ilpo ja Hermanni Ylikärppä ovat toinen ja kolmas sukupolvi perheyritys Lassen Metallissa. Yritys on Mervin isän, Lauri Pelkosen perustama. (Kuva: Heikki Sarviaho)Mervi, Ilpo ja Hermanni Ylikärppä ovat toinen ja kolmas sukupolvi perheyritys Lassen Metallissa. Yritys on Mervin isän, Lauri Pelkosen perustama. (Kuva: Heikki Sarviaho)

Sii­tä tulee nyt 43 vuot­ta, kun Mer­vi Yli­kär­pän isä Lau­ri Pel­ko­nen perus­ti Las­sen Metal­lin auto­tal­liin­sa Väli­ky­län ja Kor­ven­ky­län raja­mail­le. Yli­kärp­pä on luot­san­nut yri­tys­tä mie­hen­sä Ilpo Yli­kär­pän kans­sa jo vuo­des­ta 1997. Muka­na yri­tyk­sen toi­min­nas­sa on paris­kun­nan poi­ka Her­man­ni Yli­kärp­pä. Myös tytär Hen­riik­ka Yli­kärp­pä on ollut ajoit­tain Las­sen Metal­lin palkkalistoilla.

Las­sen Metal­li laa­jen­tui auto­tal­lin ulko­puo­lel­le jo vuon­na 1989, jol­loin talon vie­reen raken­net­tiin ensim­mäi­nen hal­li. Seu­raa­va hal­li raken­net­tiin vuon­na 2007 ja uusin, hit­saa­mo­na toi­mi­va vii­me vuonna.

Las­sen Metal­li on metal­lia­lan monio­saa­ja, jon­ka juu­ret ovat teräs­ra­ken­teis­sa, mut­ta nykyi­sin se myös hit­saa ja koneis­taa. Pää­asias­sa työt ovat teol­li­suu­den ali­han­kin­taa. Yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to vuon­na 2021 oli 1,3 mil­joo­naa euroa.

Yri­tyk­sen toi­min­ta-alu­ee­na on pää­asias­sa Oulun talous­a­lue, ja sen alku­vuo­sien tär­kein asia­kas oli Nokian Kaa­pe­li Rus­kos­sa. Eri­koi­sim­mak­si työk­si vuo­sien var­rel­ta Lau­ri Pel­ko­nen on mai­nin­nut Tie­to­maa­han raken­net­ta­vat pie­nen säh­köä tuot­ta­van vesi­voi­ma­lan ja Tans­si­vat pal­lot –lait­teen. Vuo­sien var­rel­la pää­teh­tä­vien ohel­la on muun muas­sa hit­sail­tu pyö­rän­run­ko­ja ja mar­ja-aikaan auton öljy­poh­jia. Yksit­täi­siä asiak­kai­ta pal­vel­laan lähes kai­kes­sa, mitä ihmi­nen metal­lia­lan puit­teis­sa kek­sii pyytää.

Mer­vi Yli­kärp­pä on kas­va­nut osak­si per­heen­sä yri­tys­tä jo pie­nes­tä pitäen. Hän muis­taa jo var­hain näpy­tel­leen­sä kir­joi­tus­ko­neel­la isän­sä anta­mia toimistotöitä.

Mer­vin lap­suu­den­ko­ti toi­mi pit­kään yri­tyk­sen sosi­aa­li­ti­loi­na, kodin keit­tiö fir­man keit­tiö­nä ja etei­nen toi­mis­to­na. Per­heen tyt­tä­ren työt yri­tyk­ses­sä lisään­tyi­vät opis­ke­lu­jen ohes­sa iän karttuessa.

Ilpo Yli­kärp­pä puo­les­taan tuli Las­sen Metal­lil­le töi­hin vuon­na 1988, kun appiuk­ko mök­ki­reis­sul­la kysäi­si, että kiin­nos­taa­ko sul­la metal­li­hom­mat. Ja sil­lä tiel­lä molem­mat edel­leen ovat. Osaa­mis­ta on kas­va­tet­tu vuo­sien aika­na pait­si töi­tä teke­mäl­lä myös monen­lai­sen kou­lu­tuk­sen kaut­ta. Ilpo Yli­kärp­pä on yri­tyk­sen tuo­tan­to­joh­ta­ja, Mer­vi Yli­kärp­pä puo­les­taan hallintojohtaja.

Las­sen Metal­li työl­lis­tää 12 työntekijää. <

Vuo­si­kym­me­niin sat­tu­neet lama-ajat ovat toki vai­kut­ta­neet yri­tyk­sen toi­min­taan, mut­ta vai­keis­ta­kin vuo­sis­ta on sel­vit­ty eteenpäin.

– Var­mas­ti on vuo­sien aika­na jum­pat­tu asioi­den kans­sa ja val­vot­tu öitä, mut­ta mikään ei ole saa­nut pysäh­ty­mään, Ilpo Yli­kärp­pä kuvailee.

– Kun koro­na oli pahim­mil­laan, teh­tiin töi­tä nor­maa­liin tapaan ja pal­vel­tiin asiak­kai­ta tuo­hon ulos, Mer­vi Yli­kärp­pä kertoo.

Tule­vai­suu­den suh­teen Las­sen Metal­li kat­soo eteen­päin ja kehit­tää yri­tys­tä tar­peen mukaan. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan toi­vee­na on, että jos­kus tule­vai­suu­des­sa per­hees­tä löy­tyy jat­ka­ja per­hey­ri­tyk­sen toi­min­nal­le. Yri­tyk­sen piha­pii­ris­sä asu­val­le paris­kun­nal­le tär­keä hen­ki­rei­kä on Oijär­ven mök­ki, jon­ne kul­ku mones­ti vapai­den aikaan suuntautuu.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.