Lap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tus Jäälissä

Jää­lis­sä koo­taan lap­si­per­hei­den aja­tuk­sia arki­sis­ta asiois­ta. Nyt on mah­dol­li­suus vas­ta­ta Oulun kua­pun­gin ja MLL:n toteut­ta­maan kyse­lyyn, joka päät­tyy 24.9. Tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään alu­een lapsi‑, nuo­ri­so- ja per­he­pal­ve­lui­den sekä yhtei­söl­li­sen toi­min­nan edel­leen kehittämisessä.

Koke­mus­tie­don kar­toi­tuk­seen pää­set vas­taa­maan seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: https://link.webropol.com/s/lapsiperhekyselyjaali