Jää­lin satuseik­kai­lu onnis­tui hienosti

Nuorten ideoima satuseikkailu veti kymmeniä osallistujia Jääliin. (Kuva: Jonna Kutilainen)Nuorten ideoima satuseikkailu veti kymmeniä osallistujia Jääliin. (Kuva: Jonna Kutilainen)

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan isos­ten jär­jes­tä­mään las­ten satuseik­kai­luun osal­lis­tui lähes 70 las­ta, ja yhteen­sä päi­väs­sä kävi 110 henkilöä.

– Saim­me todel­la muka­vaa palau­tet­ta per­heil­tä, ja seik­kai­lu koet­tiin muka­vak­si uudek­si tem­pauk­sek­si. Jopa tapah­tu­man jäl­keen tuli vie­lä vies­te­jä, että seik­kai­lu on puhu­tut­ta­nut koto­na lap­sia ja nyt odo­te­taan, mil­loin pää­see uudes­taan, tapah­tu­maa luot­san­nut Jon­na Kuti­lai­nen kertoo.

Suo­si­tuim­pa­na jut­tu­na oli seik­kai­lun var­rel­ta löy­ty­nyt iso labyrintti.

Nuor­ten näkö­kul­mas­ta päi­vä oli ras­kas ja pit­kä, mut­ta pro­jek­ti­na muka­va. Iso­sis­ta oli muka­va koh­da­ta eri­lai­sia lap­sia ja heit­täy­tyä leik­kiin las­ten kanssa.

– Uute­na jut­tu­na iso­sil­le oli pien­ten alle kou­lui­käis­ten ohjaa­mi­nen. Hei­dän kans­saan sat­tui­kin kom­mel­luk­sia, kun las­ten vauh­ti yllät­ti, mut­ta hie­nos­ti iso­set osa­si­vat kaik­ki osal­lis­tu­jat huomioida.

Koko­nai­suu­des­saan päi­vä oli Kuti­lai­sen mukaan upea ja kehittämiskelpoinen.

– Meis­tä oli hie­noa näh­dä, että per­heet jäi­vät seik­kai­lun jäl­keen kah­vit­te­le­maan ja askar­te­le­maan pidem­mäk­si­kin aikaa. Me seu­ra­kun­ta­na kii­täm­me kaik­kia osal­lis­tu­jia ja Yhteis­vas­tuun tuke­mi­ses­ta. Päi­väs­sä kerät­tiin muka­va sum­ma keräyk­seen, Kuti­lai­nen sanoo.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.