Jää­lin kou­lul­ta löy­tyi uhkausviesti

Jäälin koululta löytyi tänään kouluampumisella uhkaava viesti. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­lin kou­lun ves­sas­ta löy­tyi tänään aamu­päi­väl­lä uhkaus­vies­ti, jos­sa uhat­tiin kou­luam­pu­mi­sel­la tänään per­jan­tai­na. Reh­to­ri Pasi Timo­sen lähet­tä­mäs­sä Wil­ma-vies­tis­sä tode­taan, että asias­ta ilmoi­tet­tiin heti polii­sil­le, ja polii­si on ollut pai­kal­la sel­vit­tä­mäs­sä asiaa.

Polii­si tote­si sel­vi­tyk­sis­sään, että kysees­sä ei ollut todel­li­nen uhka vaan perä­tön vaa­rail­moi­tus, joka ei aiheut­ta­nut kou­lu­päi­vän kul­kuun eri­tyi­siä toi­men­pi­tei­tä. Sekä kou­lu että polii­si suh­tau­tu­vat erit­täin vaka­vas­ti tähän uhkauk­seen ja polii­si pyr­kii sel­vit­tä­mään tämän­kin tapauk­sen perinpohjaisesti.

Reh­to­ri pitää vies­tis­sään erit­täin har­mil­li­se­na sitä, että täl­lai­ses­ta asias­ta teh­dään pilaa kaik­kien tur­val­li­suu­den tun­teen kus­tan­nuk­sel­la. Hän toi­voo, että asias­ta kes­kus­tel­laan koto­na las­ten ja nuor­ten kans­sa. Tär­keä­tä on myös rau­hoi­tel­la oppi­lai­ta sen suh­teen, että kou­luun on edel­leen tur­val­lis­ta tulla.

Oulun kau­pun­gin opis­ke­lu­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta ja tehos­tet­tu nuo­ri­so­työ ovat val­mius­ti­las­sa ensi vii­kol­la. Timo­sen mukaan apua ja kes­kus­te­lu­tu­kea on saa­ta­vil­la myös Jää­lin kou­lul­la mata­lal­la kynnyksellä.