Jää­li kas­vaa, muu­al­ta väki vähe­nee

Jääli kasvaa tulevaisuudessakin. Asemakaavan muutosehdotuksessa näkyvät Jäälintien pohjoispuolen pientalovaltainen alue, ostoskeskuksen liiketalon laajennus, Jäälinraitin vasemmalle puolelle tulevat kerrostalot sekä koulun puolen pientalot. Jäälin kappelille kuljetaan Jäälinraittia, joka korvaa nykyisen lyhyemmän Keskuspiston.

Vuo­des­ta 2015 vuo­teen 2016 koko Oulun väes­tö­mää­rä kas­voi 2 001 hen­gel­lä eli 1,0 prosentilla.Rantapohjan alu­een Oulun kau­pun­gin suur­alueis­ta vain Jää­lin suur­alue on kas­va­nut asu­kas­mää­räl­tään vuo­den 2015 lopus­ta vuo­den 2016 lop­puun, ker­too Oulun kau­pun­gin tilas­tol­li­nen vuo­si­kir­ja vuo­del­ta 2016.Yli-Ii on Ran­ta­poh­jan alu­een suur­alueis­ta pie­nin ja on huo­mat­ta­va, että Jak­ku­ky­län siir­ryt­tyä Iihin Yli-Iin asu­kas­lu­ku pie­ne­ni vuo­den­vaih­tees­sa yli 300 hen­ki­löl­lä, eli se on tämän vuo­den alus­ta toden­nä­köi­ses­ti vain noin 1600.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus