Fysio­bar koko­aa osaa­jat Jää­liin saman katon alle

Hanna-Leena Korpela, Raimo Korpela, Harri Paso, Ville-Antti Jaakkola ja Mikko Heikkinen ovat osa Jäälin Fysiobarin hyvähenkistä porukkaa. Yritys avasi ovensa Jäälihallilla helmikuussa.

Täl­lä het­kel­lä kaik­ki­aan vii­si hie­ro­jaa ja kak­si fysio­te­ra­peut­tia ottaa asiak­kai­ta vas­taan Jää­lin Fysio­ba­ris­sa Jää­li­hal­lin ylä­ker­ras­sa. Fysio­te­ra­peut­tien Rai­mo Kor­pe­la ja Vil­le-Ant­ti Jaak­ko­lan tavoit­tee­na on luo­da toi­mi­va ja moni­puo­li­nen työyh­tei­sö, jos­sa osaa­mis­ta löy­tyy eri aloil­ta ja aja­tuk­sia on help­po vaih­taa mui­den saman alan ammat­ti­lais­ten kes­ken.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus