Yrit­tä­jän her­mot lepää­vät hevos­ta ajaes­sa

Matti Tiiro täyttää 60 vuotta lauantaina. Merkkipaalua hän juhlistaa kotonaan. "Lahjoja ei tarvitse ostaa, mutta kakkukahvit tarjotaan kaikille juhliin tuleville", kuvassa 5-vuotaan tamma Rillan Liinan kanssa oleva Tiiro lupaa.

Mat­ti Tii­ro haa­vei­li lap­se­na eläin­lää­kä­rin amma­tis­ta, mut­ta suun­ni­tel­mat muut­tui­vat mat­kan var­rel­la.– Yri­tin opis­kel­la yhteis­kou­lus­sa, mut­ta se jäi ja menin kan­sa­kou­lun jäl­keen 16-vuo­ti­aa­na töi­hin raken­nuk­sel­le Jyväs­ky­lään. Isä oli rau­doit­ta­ja, minä pää­dyin samal­le alalle.Välillä Tii­ro toi­mi kaup­pi­aa­na. Hänel­lä oli vajaat kym­me­nen vuot­ta met­säs­tys- ja kalas­tus­lii­ke Iis­sä. – Sil­loin­kin olin välis­sä rau­doi­tus­hom­mis­sa sil­lan­teos­sa. Sit­ten vuon­na 1999 perus­tin Tii­ron Rau­doi­tus­pal­ve­lu Oy:n. Nyt Tii­ron yri­tys työl­lis­tää noin kym­me­nen hen­ki­löä.  Vaik­kei eläin­lää­kä­rik­si pää­ty­nyt­kään, pää­see Tii­ro hoi­vaa­maan eläi­miä koto­naan. Per­hees­sä on sekä koi­ria että hevo­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus