Vii­ka­te­mie­het pää­osis­sa Illin avauksessa

Illin­juok­sut saa­tiin käyn­tiin 5.6.normaali ajas­sa kalen­te­rin mukaan, vaik­ka muu­ten oltiin poik­keus­ti­lan­tees­sa. P‑vihkosaaren kupeel­la rak­sut­ti las­ku­ri, jot­ta lIliin ei pääs­tet­täi­si yli 500:aa hen­keä. Yli­mää­räi­set palau­tet­tiin Muka­vaan Paik­kaan ja Jäp­pi­sel­le. Direk­to­raat­ti Nöö­ti, Ari ja Arja oli latau­tu­nut täy­teen iskuun. Arja oli hom­man­nut uuven tero­tus­kon­neen. Ajat saa­tiin vih­koi­hin terä­vil­lä pän­nil­lä. Roto­kol­la­vih­ko­kin oli uusit­tu. Tör­keän hie­no Muu­mi-vih­ko oot­ti nimiä laveil­leen. Pik­ku Myy mul­koi­li kan­ne­sa tui­man­nä­kö­se­nä, – mihin­käs hom­maan tämä vih­ko jou­tuu­kaan. Kuvien kie­li oli engels­ka Illin­juok­su­jen kan­sain­vä­li­sen luon­teen mukaisesti.

Limin­gan lakeuk­sil­la oli autio­ta. Ei näky­nyt pot­tu­maal­la pani­jaa eikä kyly­vö­va­kan kans­sa aste­le­vaa maa­jus­sia. Vii­ka­te­mies­ten peh­too­ri Jor­ma Joke­la oli mää­rän­nyt roku­li­päi­vän alai­sil­leen niin potun­pa­nos­ta kuin kyly­vö­hom­mis­ta­kin. Isän­nät, ren­ki­po­jat ja joku­nen pii­ka­kin oli komen­net­tu Illin­juok­su­jen ava­jai­siin. Joke­la oli paha­na, kun Far­mi Suo­mi ‑kisa­saan ei oltu kutut­tu Lakeu­den väkeä. Ei oli­si ollut muil­le jakoa.

Kir­kon­pen­kil­le vara­si­vat kausi­kort­tin­sa tutut naa­mat, jou­kon nes­to­ri Kam­su­la, Lies-mie­het Arp­pa ja Osmo, Jär­ven­pään Mat­so­ni. Näh­tiin­pä tie­noil­la Kel­lon van­nou­tu­nut urhei­lu­mies Sep­po Ylö­nen, tos­su­kaup­pias Kel­te­ri ja eräs papa­razzi. Ruot­sin mies Mau­ritz Kuusik­ko sto­pat­tiin rajal­la. Kuok­ka­vie­raak­si yrit­te­li sateen­ju­ma­la­tar Este­ri joka levit­ti ahte­rin­sa ilta­päi­väl­lä ja pehe­mit­ti baanan.

Kisan start­tia juh­lis­ti Ella­lan­mut­kan kul­ta­kurk­ku Mat­ti von Back­man vetäi­se­mäl­lä­juok­su­jen aloi­tuk­ses­ta kii­tok­sek­si ja kun­niak­si Suvi­vir­ren, (Den bloms­ter­tid nu kom­mer). Kyl­lä sii­nä oli lii­ku­tuk­sen kyy­nel yhden jos toi­sen sil­mä­kul­mas­sa. Jopa kai­ken koke­nut musiik­ki­mies Mark­ku Hän­ni­nen nie­les­ke­li hiu­kan. Illis­sä ei strii­ma­ta lau­lu­ja. Hen­gel­li­nen doping ei lie­ne kiel­let­tyä Wadan lis­toil­la. Läh­tö­ko­men­non jäl­keen ampai­si keu­lil­le iso par­vi kel­ta­vih­rei­tä vii­ka­te­mie­hiä kuin kana­ria­lin­tu­par­vi. Tohi­lan­haa­ran ran­to­jen pesä­puu­his­sa olleet sii­vek­käät säi­käh­ti­vät tuo­ta juok­si­ja­par­vea niin, että monel­ta tipah­ti hei­nä­tup­po nokas­ta kes­ken lennon.

Kisa oli vii­ka­te­mies­ten juh­laa. — Kyl­lä on Limin­ga­sa jala­ka­via maa­jus­se­ja, ihas­te­li Kam­su­lan Leke. Samu­li Hus­sa ral­lat­te­li lähes munuu­tin kau­lan Illis­sä deby­toi­nee­seen Tero Lin­nain­maa­han. Kat­so­mo ihe­met­te­li Tuu­re Kil­pa­läi­sen tapaan: mikä mies, mikä mies, mikä mies. Nöö­ti tie­si, että hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM- ja EM-mita­lis­ti. No ihi­me­kös tuo. — Her­ras­mies kii­rees­tä kan­ta­pää­hän, kiit­te­li Arja. Prons­sin vei Tuo­mas Aho, joka Hus­san tavoin pysyi täl­lä ker­taa rei­til­lä. Eipä sit­ten eliit­ti­po­ruk­kaan mah­tu­nut lakeuk­sien lakeuk­sien mies­ten sekaan kuin Iso­ky­rön mies Eetu Luo­ma ja Illin isän­tä Arto Hil­tu­la, joka on pii­lo­tel­lut kun­to­aan koko kevään.

Hölök­kä­ra­ja jäi Artol­la 25 sekun­nin pää­hän. Rik­ki men­nee mele­ko pian. Huol­ta­mo­y­rit­tä­jä P.A, Tur­peis­ta sitee­rak­sem­me: ‑Se on var­ma kuin tau­ti”. Tut­tu­ja illin­kä­vi­jöi­tä oli toi­sel­la­kin kym­me­nel­lä Kuja­lan joh­dol­la. Kan­sa kohah­ti, kun Pekan­räm­meen hevos­mies-Heik­ki pai­ne­li hevo­sen­ken­kään Jun­ni­lan pika­ju­nan Res­su Red­for­tin edel­lä ja maa­liin asti. Junio­rit Roo­pe ja Paa­vo pii­rit­ti­vät koke­neen Kuok­ka­sen huip­pua­joil­la. Nais­väen ripein oli tut­tu nimi Mari Pata­nen ennen lakeuk­sien emän­tää Kir­si Kive­lää. Hölök­kä­ra­ja siin­tää Maril­la puo­len min­san pääs­sä. Anet­tea ei tun­tu­nut tun­te­van kukaan.

Kak­ko­sel­la pis­te­li Saa­ga komean voi­ton. Kun aika menee reip­paas­ti alle kasin, on kyy­ti ollu hui­maa. Muut mita­lit meni­vät Limin­gan nei­to­kai­sel­le Sofial­le ja ainoal­le reoh­keal­le pojal­le Jooal­le. Hyvin kul­ki Pesä­maan tytöil­lä. Välis­sä Inka tekai­si tasa­mi­nuu­tit ennen vart­tu­neem­paa tyt­töä Heliä.

Iin kun­nal­le kii­tok­set: kum­mas­sa­kin makis­sa oli pape­ria ja saippuaa.

Vito­nen: 1. Samu­li Hus­sa 15.22, 2. Tero Lin­nain­maa 16.19, 3. Tuo­mas Aho 16.20, 4. Mark­ku Nik­ka­nen 16.49, 5. Aar­re Pauk­ke­ri 16.55, 6. Joo­na Holap­pa 17.10, 7. Juha-Mat­ti Hei­no­nen 17.12, 8. Eetu Luo­ma 17.14, 9. Jaak­ko Kota­jär­vi 17.16, 10. Arto Hil­tu­la 17.25, 11. Kyös­ti Kuja­la 17.39, 12. Tatu Kor­ho­nen 17.46, 13. Lau­ri Päk­ki­lä 18.15, 14. Matias Uusi­ta­lo 18.22, 15. Han­nu Kirs­ti­nä 18.25, 16. Heik­ki Tii­ro 18.36, 17. Esa Mäke­lä 18.40, 18. Saka­ri Ylö­nen 19.04, 19. Toni Back­man 19.06, 20. Tee­mu Pyö­rä­lä 19.18, 21. Pek­ka Kuk­ku­la 19.23, 22. Roo­pe Sas­si 19.40, 23. Pek­ka Kuok­ka­nen 19.43, 24. Paa­vo Nie­me­lä 19.46, 25. Mark­ku Lou­kusa 20.15, 26. Pat­rik Mäen­pää 20.29. 27. Jyr­ki Les­ke­lä 20.33, 28. Mari Pata­nen 20.34, 29. Kir­si Kive­lä 21.07, 30. Mark­ku Hän­ni­nen 22.04, 31. Aki Huo­vi­nen 22.32, 32. Hil­la Mäen­pää 23.04, 33. Ari Suor­sa 23.10, 34. Jari Meri­läi­nen 23.22, 35. Min­na Pata­nen 23.26, 36. Vesa Savo­lai­nen 23.40, 37, Arto Hand 24.03, 38. Pau­li Hol­mi 24.11, 39. Han­na Soro­nen 24.40, 40, Kati Kui­va­lai­nen 25.21, 41. Pek­ka Kui­va­lai­nen 25.52, 42. Timo Tur­pei­nen 25.55, 43. Anet­te Hol­län­der 33.17, 44. Jou­ni Hat­tu­nen 35.15.

Kak­ko­nen: 1. Saa­ga Sas­si 7.55, 2. Sofia Kive­lä 8.38, 3. Jooa Pil­to­nen 8.41, 4. Saa­ga Pesä­maa 8.44, 5. Inka Nie­me­lä 9.00, 6. Oona Pesä­maa 9.02, 7. Heli Vier­to-Suor­sa 9.33, 8. Nee­la Pil­to­nen 16.12