Val­tuus­toa­loit­tei­ta osto­las­ku­da­tas­ta ja maastopyöräreiteistä

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai-ilta­na jätet­tiin kak­si valtuustoaloitetta.

Ensim­mäi­sen aloit­teen jät­ti vasem­mis­ton val­tuu­tet­tu Tei­jo Lie­des. Aloit­tees­sa esi­te­tään kun­nan osto­las­ku­da­tan avaa­mis­ta kenen tahan­sa hyö­dyn­net­tä­väk­si. Aloit­tees­sa tode­taan, että lain mää­rää­mää vel­voi­tet­ta osto­las­ku­da­tan avaa­mi­sel­le ei ole, mut­ta toteu­tues­saan se lisäi­si kun­nan avoimuutta.

Lie­des esit­tää aloit­tees­sa, että avoi­men datan mal­liin siir­ryt­täi­siin vuo­den 2024 alus­ta, jot­ta muu­tok­sen val­mis­te­luun kye­tään varaa­maan riit­tä­väs­ti aikaa.

Toi­sen val­tuus­toa­loit­teen jät­ti Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä 13 alle­kir­joi­tuk­sel­la varus­tet­tu­na. Aloit­tees­sa esi­te­tään kun­nan maas­to­pyö­rä­reit­tien mer­kit­se­mis­tä karttaan.

Aloit­teen mukaan maas­to­pyö­räi­ly on suo­sit­tu, kai­ken ikäi­sil­le sopi­va har­ras­tus, joka on koro­na-aika­na vie­lä lisän­nyt suo­sio­taan. Lisäk­si sii­nä tode­taan, että luon­nos­sa liik­ku­mi­nen vir­kis­tää ja koko­aa per­heet ja ystä­vät yhteen.

Aloit­tees­sa pyö­räi­lyn kat­so­taan ole­van osa lähi­mat­kai­lua, ja saa­vu­tet­ta­vien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien tode­taan lisää­vän kun­nan veto- ja pito­voi­maa. Sik­si maas­tos­sa ole­vat val­miit pyö­räi­ly­rei­tit tuli­si mer­ki­tä joko pape­ri­seen tai säh­köi­seen kart­taan, jot­ta ne oli­si­vat hel­pos­ti kun­ta­lais­ten ja mat­kai­li­joi­den löydettävissä.

Aloit­tees­sa esi­te­tään, että maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien mer­kit­se­mi­ses­tä käyn­nis­tet­täi­siin sel­vi­tys koko laa­jan kun­nan alu­eel­ta. Aloit­tees­sa tode­taan, että sel­vi­tyk­sen voi­si toteut­taa esi­mer­kik­si opin­näy­te­työ­nä, jol­loin sen kus­tan­nuk­set oli­si­vat pienet.