Uusia pal­ve­lu­ja: Uusi kat­sas­tus­a­se­ma Iihin

Uudesta katsastusasemasta vastaa iiläinen Petri Tervonen.Uudesta katsastusasemasta vastaa iiläinen Petri Tervonen.

Uusi katas­tus­a­se­ma K1 Kat­sas­tus on avau­tu­nut Iin Pen­tin­tiel­lä. Kat­sas­tus­a­se­ma toi­mii samas­sa kiin­teis­tös­sä Iin Auto­maa­laa­mon kans­sa. K1 Kat­sas­tuk­sen alue­joh­ta­ja Riik­ka Val­ta­nen ker­too­kin, että yri­tyk­sen tavoit­tee­na on ava­ta uusia ase­mia mui­den pal­ve­lui­den lähei­syy­teen, ja Iin ase­ma on sii­tä hyvä esi­merk­ki. – Haluam­me olla lähel­lä ihmis­ten arkea ja mui­ta pal­ve­lu­ja. Uudel­ta ase­mal­tam­me on vain muu­ta­ma kilo­met­ri sekä Iin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus