Tihen­ty­nyt kau­ris­kan­ta lisän­nyt kola­ri­ris­kiä ja aiheut­taa pul­mia asu­tus­ten lähellä

Met­sä­kau­ris­kan­ta on lisään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti vii­me aikoi­na myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, mikä näkyy myös kau­ris­ko­la­rei­den mää­rän kas­vu­na. Kau­riit hakeu­tu­vat ruo­kaa etsies­sään maa­ti­lo­jen piha­pii­rei­hin ja lähel­le asu­tus­ta jopa taa­ja­ma-alueil­la ruo­kin­ta­paik­ko­jen hou­kut­ta­mi­na. Tätä­ny­kyä kau­ris­ko­la­rei­ta tapah­tuu jo hir­vi­ko­la­rei­ta enem­män esi­mer­kik­si Iin alu­eel­la eikä vain val­ta­tien var­rel­la vaan myös kylil­lä pie­nem­pien tei­den var­sil­la ja asu­tus­ten lähet­ty­vil­lä. Kau­rii­den lii­keh­din­tä vil­kas­tuu edel­leen kevään… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus