Tar­ken­nus Jakun siltapäätökseen

Iin kun­nan­val­tuus­to myön­si vii­me vii­kon maa­nan­tai­na rahoi­tuk­sen Jak­ku­ky­län sil­lan muu­tos­töi­hin. Ran­ta­poh­jas­sa 12.11. ollees­ta uuti­ses­ta voi saa­da käsi­tyk­sen, että Oili Kale­va oli­si teh­nyt esi­tyk­sen asian pöy­däl­le jät­tä­mi­ses­tä ennen pää­tös­tä asian käsit­te­lyä salai­ses­ti. Ensim­mäi­sek­si pää­tet­tiin asian käsit­te­le­mi­ses­tä salai­se­na. Pää­tök­sen jäl­keen kol­me val­tuu­tet­tua pois­tui kokouk­ses­ta. Kale­va teki esi­tyk­sen­sä sen jäl­keen. Äänin 27–2 (1 tyh­jä, 5 poissa)valtuusto päät­ti jat­kaa asian käsit­te­le­mis­tä Oili Kale­va jät­ti eriä­vän mie­li­pi­teen käsit­te­lyn jatkamispäätökseen