Tai­de­puis­toon pää­see luistelemaan

Taideluistelupolkua ylläpidetään säiden salliessa. (Kuva: Pasi Rajala)Taideluistelupolkua ylläpidetään säiden salliessa. (Kuva: Pasi Rajala)

Tai­de­puis­toon on Iis­sä jää­dy­tet­ty luis­te­lu­pol­ku. Iin kun­nan lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­ri Pasi Raja­la ker­too, että luis­te­lu­ra­taa pide­tään kun­nos­sa säi­den salliessa.

– Yllä­pi­däm­me pol­kua sil­loin kun muil­la luis­te­lua­lueil­la ei ole kii­reel­li­sem­pää teh­tä­vää. Tai­de­luis­te­lu­pol­ku ei ole yhtä tark­ka pin­nan laa­dun suh­teen kuin kau­ka­lot. Se ei ole myös­kään ykkös­koh­teem­me puh­dis­tuk­sen suh­teen, joten ihan heti lumi­sa­teen jäl­keen sitä ei pys­ty­tä puhdistamaan.

Tai­de­luis­te­lu­pol­ku jää­dy­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vii­me vuonna.

– Aiem­pi­na tal­vi­na teim­me ret­ki­luis­te­lu­ra­dan Ilin­su­van­nol­le ravi­ra­dan vie­reen. Jää­olo­suh­teet siel­lä ovat kui­ten­kin niin muut­tu­neet, että radan kun­nos­sa­pi­tä­mi­nen on epä­var­maa. Tai­de­puis­tos­sa ei tar­vit­se arvuu­tel­la, onko jääl­lä vet­tä, Raja­la sanoo.

Luis­te­lu­po­lun vii­me tal­ve­na saa­ma suu­ri suo­sio näyt­tää jat­ku­van tänä­kin talvena.

– Vii­kon­lop­pu­na siel­lä oli kym­me­niä luis­te­li­joi­ta yhtä aikaa.

Luis­te­lu­ra­ta sijait­see ympä­ris­tö­tai­de­puis­tos­sa Pap­pi­lan­tien pääs­sä. Pap­pi­lan­tiel­lä on muu­ta­ma park­ki­paik­ka. Toi­nen pysä­köin­tia­lue on Nelos­tien toi­sel­la puo­lel­la Säh­kö­tiel­lä, jos­ta pää­see ali­kul­ku­käy­tä­vän kaut­ta puistoon.

– Puis­tos­sa on kak­si pöy­tää ja pen­kit, jois­sa voi vaih­taa luis­ti­met jal­kaan. Koro­na­ra­joi­tuk­set tulee huo­mioi­da. Polul­le on mer­kit­ty sen kier­to­suun­ta. Toi­vom­me, että eväi­den syö­jät vie­vät ros­kat muka­naan, luet­te­lee Raja­la luis­te­lu­pai­kan sääntöjä.

Puis­tos­sa ei ole valais­tus­ta, joten pimeän aikaan kan­nat­taa varau­tua otsalampuin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.