Suo­ja- ja tes­taus­vä­li­nei­den riit­tä­vyys huo­le­na myös Oulunkaarella

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella on otettu käyttöön kankaisia suusuojia, jotta kirurgiset suojaimet riittävät eniten niitä tarvitseville. Kuvan maski ei ole Oulunkaarelta.Oulunkaaren kuntayhtymän alueella on otettu käyttöön kankaisia suusuojia, jotta kirurgiset suojaimet riittävät eniten niitä tarvitseville. Kuvan maski ei ole Oulunkaarelta.

Suo­ja­va­rus­tei­den ja koron­vi­ruk­sen tes­taus­vä­li­nei­den riit­tä­vyys aiheut­taa koko maan tapaan huol­ta myös Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la. – Jos­sain vai­hees­sa meil­lä oli pula suo­ja­va­rus­teis­ta, kun emme saa­neet hen­gi­tys­suo­jai­mia nor­maa­lia reit­tiä OYS:n kaut­ta. Nyt olem­me otta­neet käyt­töön lisäk­si kan­kai­sia suusuo­jia niin, että kirur­gi­set suo­jai­met riit­tä­vät niil­le, jot­ka nii­tä eni­ten tar­vit­se­vat, ker­too kun­tayh­ty­män joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen. Vaik­ka varusteita… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus